Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. - Larue i Seigneur przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-84/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Emmanuel Larue i Olivier Seigneur (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu za styczeń 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu za styczeń 2009 r.

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalających wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy i zażalenia złożone przez skarżących, decyzji odpowiednio z dnia 20 kwietnia 2009 r. i z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w ramach środków organizacji postępowania wezwanie pozwanej do okazania akt administracyjnych, a przynajmniej dokumentów, pochodzących z DG-H i przedłożonych zarządowi, dotyczących ogólnej waloryzacji wynagrodzeń (GSA) za 2009 r., projektu zarządu w sprawie GSA za 2009 r., dokumentów pochodzących z DG-H przedłożonych radzie prezesów dotyczących GSA za 2009 r., decyzji rady prezesów w sprawie GSA za 2009 r.;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za wyrządzoną skarżącym szkodę w wysokości 5000 EUR dla każdego ze skarżących ze względu na utratę siły nabywczej od dnia 1 stycznia 2009 r., z tytułu zaległych wynagrodzeń w wysokości podwyżki wynagrodzeń skarżących o 1,5% od dnia 1 stycznia 2009 r. i z tytułu odsetek od kwoty zaległych wynagrodzeń od odpowiedniego dnia ich wymagalności do dnia ich zapłaty. Ta stopa odsetek powinna zostać obliczona na podstawie stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowych, stosowanej w okresie właściwym dla wydarzeń będących podstawą sporu, powiększonej o dwa punkty.

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________