Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. - Rossi Ferreras przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2001/2002 - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność - Następstwa cofnięcia aktu - Określenie celów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francisco Rossi Ferreras (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Sentencja wyroku

Skarga Francisca Rossiego Ferrerasa zostaje oddalona.

F. Rossi Ferreras zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 312 z 19.12.2009, s. 45.