Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Alicante (Španielsko) 25. júna 2015 – Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López a Teresa Torres Andreu

(vec C-308/15)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Alicante

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Banco Popular Español, S.A.

Odporcovia v odvolacom konaní: Emilio Irles López a Teresa Torres Andreu

Prejudiciálne otázky

Je so zásadou nezáväznosti uznanou v článku 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS1 z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách zlučiteľné, aby reštitučné nároky vyplývajúce z určenia neplatnosti podmienky stanovujúcej minimálnu úrokovú sadzbu uvedenej v zmluve o úvere z dôvodu nekalej povahy tejto podmienky, nemali spätnú účinnosť od dátumu uzavretia zmluvy, ale od neskoršieho dátumu?

Je kritérium dobrej viery dotknutých osôb, ktoré slúži ako základ pre obmedzenie spätnej účinnosti vyplývajúcej z nekalej podmienky, autonómnym pojmom práva Únie, ktorý majú všetky členské štáty vykladať jednotne?

V prípade kladnej odpovede, aké predpoklady treba zohľadniť pri určovaní existencie dobrej viery dotknutých osôb?

V každom prípade, je v súlade s dobrou vierou dotknutých osôb postup predajcu alebo dodávateľa[, ktorý] pri uzatváraní zmluvy vyvolal nedostatok transparentnosti, ktorý spôsobil nekalú povahu podmienky?

Je riziko vážnych ťažkostí, ktoré slúži ako základ pre obmedzenie spätnej účinnosti vyplývajúcej z nekalej podmienky, autonómnym pojmom práva Únie, ktorý sa má vykladať jednotne?V prípade kladnej odpovede, aké kritériá by sa mali vziať do úvahy?Má sa pri posudzovaní rizika vážnych ťažkostí vziať do úvahy len riziko, ktoré môže vzniknúť predajcovi alebo dodávateľovi, alebo sa má vziať do úvahy aj škoda, ktorú utrpia spotrebitelia v dôsledku toho, že im nebudú v plnej výške vrátené sumy zaplatené na základe uvedenej podmienky stanovujúcej minimálnu úrokovú sadzbu?Je so zásadou nezáväznosti nekalých podmienok pre spotrebiteľa uznanou v článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS a s právom na účinnú súdnu ochranu uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie zlučiteľné automatické rozšírenie tohto obmedzenia reštitučných účinkov vyplývajúcich z neplatnosti podmienky stanovujúcej minimálnu úrokovú sadzbu, o ktorom sa rozhodlo v konaní o žalobe

podanej združením spotrebiteľov proti [trom] finančným inštitúciám,

na individuálne žaloby o neplatnosť podmienky stanovujúcej minimálnu úrokovú sadzbu z dôvodu nekalej povahy tejto podmienky podané zákazníkmi, ktorí ako spotrebitelia uzavreli zmluvu o hypotekárnom úvere s rôznymi finančnými inštitúciami?

____________

1 Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288. Ú. v. ES C 364, s. 1.