Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Alicante (Španija) 25. junija 2015 – Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu

(Zadeva C-308/15)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Alicante

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Banco Popular Español, S.A.

Nasprotni stranki: Emilio Irles López in Teresa Torres Andreu

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je z načelom o nevezanosti iz člena 6(1) Direktive Sveta 93/13/EG1 S z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah združljivo, da restitucijski učinki, ki izvirajo iz ugotovitve ničnosti klavzule o minimalni obrestni meri iz posojilne pogodbe zaradi njene nedovoljenosti, niso retroaktivni od datuma sklenitve pogodbe temveč od kasnejšega datuma?

Ali je merilo dobre vere zadevnih subjektov, ki je podlaga za omejitev retroaktivnosti učinkov, ki izvirajo iz nedovoljenosti pogoja, avtonomni pojem prava Unije, ki ga je treba enotno razlagati v vseh državah članicah?

V primeru pritrdilnega odgovora: Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za ugotovitev obstoja dobre vere zadevnih subjektov?

V vsakem primeru: ali je z dobro vero zadevnih subjektov združljivo ravnanje podajalca ali ponudnika, ki je v okviru priprave pogodbe povzročil nepreglednost, ki je odločilna za to, da je pogoj nedovoljen?

Ali je nevarnost resnih težav, ki je podlaga za omejitev retroaktivnosti učinkov, ki izvirajo iz nedovoljenosti pogoja, avtonomni pojem prava Unije, ki ga je treba enotno razlagati v vseh državah članicah?V primeru pritrdilnega odgovora : Katera merila je treba upoštevati?Ali je treba nevarnost resnih težav presojati zgolj ob upoštevanju tega, kakšne posledice lahko nastanejo za prodajalca ali ponudnika ali pa je treba upoštevati tudi škodo, ki potrošnikom nastane zaradi necelostnega vračila zneskov, ki so jih plačali na podlagi omenjene klavzule o minimalni obrestni meri?Ali je z načelom iz člena 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS, da nedovoljeni pogoji ne zavezujejo potrošnikov, ter s pravico do učinkovitega sodnega varstva iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah združljiva avtomatična razširitev iste omejitve restitucijskih učinkov, ki izvirajo iz ničnosti klavzule o minimalni obrestni meri, ugotovljene v okviru postopka, ki ga je sprožilo združenje potrošnikov zoper

[tri] finančne institucije, na individualne tožbe zaradi ugotovitve n

i

čnosti klavzule o minimalni obrestni meri iz razloga njene nedovoljenosti, ki so jih vložile stranke – potrošniki – ki so sklenili pogodbo o hipotekarnem posojilu z drugimi finančnimi institucijami?

____________

1 UL L 95, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288. UL C 83, 2010, str. 2.