Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm (Švédsko) 4. mája 2015 – Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(vec C-203/15)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammarrätten i Stockholm

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Tele2 Sverige AB

Odporca: Post- och telestyrelsen

Prejudiciálne otázky

Je všeobecná povinnosť uchovávať prevádzkové údaje vzťahujúca sa na všetky osoby, všetky prostriedky elektronickej komunikácie a všetky prevádzkové údaje bez akéhokoľvek rozlišovania, obmedzení alebo výnimiek na účely boja proti trestnej činnosti (opísaná [v návrhu na začatie prejudiciálneho konania]) s prihliadnutím na články 7 a 8 a článok 52 ods. 1 Charty zlučiteľná s článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES1 ?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná, možno uchovávanie napriek tomu povoliť, pokiaľ:

prístup vnútroštátnych orgánov k uchovávaným údajom je vymedzený tak [ako je to opísané v návrhu na začatie prejudiciálneho konania] abezpečnostné požiadavky sú upravené tak [ako je to opísané v návrhu na začatie prejudiciálneho konania] avšetky relevantné údaje sa majú uchovávať šesť mesiacov odo dňa ukončenia komunikácie a následne sa majú zmazať tak [ako je to opísané v návrhu na začatie prejudiciálneho konania]?