Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2016. december 21-i ítélete (a Kammarrätten i Stockholm [Svédország] és a Court of Appeal [England & Wales] [Civil Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Tele2 Sverige AB kontra Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department kontra Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

(C-203/15. és C-698/15. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – Elektronikus hírközlés – A személyes adatok kezelése – Az elektronikus hírközlés titkossága – Védelem – 2002/58/EK irányelv – Az 5., 6. és 9. cikk, valamint a 15. cikk (1) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 7., 8. és 11. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – Nemzeti jogszabályok – Elektronikus hírközlési szolgáltatók – A forgalmi és a helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére vonatkozó kötelezettség – Nemzeti hatóságok – Az adatokhoz való hozzáférés – Bíróság vagy független közigazgatási szerv előzetes felülvizsgálatának hiánya – Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)

Az eljárás nyelve: svéd és angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Alperesek: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

Az eljárásban részt vesznek: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Rendelkező rész

A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 15. cikkének (1) bekezdését – az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a bűnözés elleni küzdelem céljából minden elektronikus hírközlési eszköz tekintetében valamennyi előfizető és nyilvántartott felhasználó összes forgalmi és helymeghatározó adatának általános és különbségtétel nélküli megőrzését írja elő.

A 2009/136 irányelvvel módosított 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését – az Alapjogi Charta 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely anélkül szabályozza a forgalmi és helymeghatározó adatok védelmét és biztonságát, különösen az illetékes nemzeti hatóságoknak a megőrzött adatokhoz való hozzáférését, hogy a bűnözés elleni küzdelem keretében történő e hozzáférést kizárólag a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljára korlátozná, és bíróság vagy független közigazgatási szerv előzetes felülvizsgálatához kötné, továbbá megkövetelné, hogy a szóban forgó adatokat az Unió területén őrizzék.

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (fellebbviteli bíróság [Anglia és Wales] [polgári tanács], Egyesült Királyság) által előterjesztett második kérdés elfogadhatatlan.

____________

1 HL C 221., 2015.7.6.

HL C 98., 2016.3.14.