Language of document :

Žaloba podaná 20. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-92/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o výpočte rokov započítaných do práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny a tým neuplatniteľný,

zrušiť rozhodnutie z 15. februára 2013 o výpočte rokov započítaných do práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom pred jeho nástupom do služobného pomeru v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie (ďalej len „DSIEÚ“) na základe všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len „VVU“) týkajúcich sa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.