Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-89/13)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Mansullo, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на удържането на сумата от 504,67 EUR от обезщетението за инвалидност за периода от месец януари до месец март 2013 г.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията, съдържащи се в извлеченията по пенсионната партида на жалбоподателя за периода от месец януари до месец март 2013 г., за удържане на сумата от 504,67 EUR от обезщетението за инвалидност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочените месеци,

доколкото е необходимо, да се отменят решенията, независимо от формата, в която са приети, за отхвърляне на административната жалба от 13 април 2013 г., подадена срещу горепосочените решения,

да се отменят всички решения, които се съдържат в докладната записка от 22 април 2013 г., обозначена в горния десен ъгъл на първата си страница с номер „Ref. Ares(2013)790217 - 23/04/2013“,да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя следните суми: 1) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 февруари 2013 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 2) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 март 2013 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 3) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 април 2013 г. до деня на плащането на горепосочената сума,да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.