Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Mansullo, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o dokonaniu trzech potrąceń w wysokości 504,67 EUR z renty inwalidzkiej skarżącego, za okres od stycznia do marca 2013 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, zawartych w rozliczeniu emerytury skarżącego za okres od stycznia do marca 2013 r., o dokonaniu potrącenia w wysokości 504,67 EUR z renty inwalidzkiej, do której skarżący był uprawniony za wymienione miesiące;

o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 13 kwietnia 2013 r. wniesione na ww. decyzje;

stwierdzenie nieważności jakiejkolwiek decyzji zawartej w piśmie z dnia 22 kwietnia 2013 r., zawierającym w prawym górnym rogu pierwszej strony wzmiankę „Ref. Ares(2013)790217 – 23.04.2013”;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego następujących kwot: 1) 504,67 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 10 % w stosunku rocznym z roczną kapitalizacją, począwszy od 1 lutego 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty; 2) 504,67 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 10 % w stosunku rocznym z roczną kapitalizacją, począwszy od 1 marca 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty; 3) 504,67 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 10 % w stosunku rocznym z roczną kapitalizacją, począwszy od 1 kwietnia 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty;obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.