Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Mansullo, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o naprawienie szkody poniesionej w związku z rzekomym naruszeniem jego prawa do poufności, spowodowanym przesłaniem przez pozwaną pisma dotyczącego jego sytuacji do adwokata, który go nie reprezentował.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej wniosek z dnia 26 października 2012 r., przekazany przez skarżącego Komisji, która go prawidłowo otrzymała;

stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej wniosek z dnia 4 lipca 2012 r., przekazany przez skarżącego Komisji, która go prawidłowo otrzymała;

stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 26 września 2012 r., złożone na decyzję oddalającą wniosek z dnia 9 marca 2012 r., przekazane przez skarżącego Komisji, która je prawidłowo otrzymała;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 12 listopada 2012 r., zawierającego w prawym górnym rogu strony wzmiankę „HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162”;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 27 września 2012 r., zawierającego w prawym górnym rogu pierwszej z dwóch stron wzmiankę „Ref. Ares (2012) 1131229 - 27.09.2012”;stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 10 marca 2013 r.;stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 2 stycznia 2013 r.;o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 29 kwietnia 2013 r., zawierającego w prawym górnym rogu pierwszej z trzech stron wzmiankę „Ref. Ares (2013) 977767 – 29.04.2013” ;zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty w wysokości 10 % rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia 28 lutego 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty tej kwoty;zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 25 000 EUR, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty w wysokości 10 % rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia

5 listopada 2012 r. do dnia faktycznej zapłaty tej kwoty;obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępo

wania.