Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 1 oktober 2014 – DF / Commissie

(Zaak F-91/13)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Reiskosten – Detachering van verzoeker in het land waarvan hij de nationaliteit bezit – Voorwaarde van artikel 4, lid 1, sub b, van bijlage VII bij het Statuut)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: DF (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall en V. Joris, gemachtigden, vervolgens J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit waarbij verzoeker is gevraagd om terugbetaling van de ontheemdingstoelage en de reiskosten die hij gedurende zijn detachering in Duitsland, van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2012, heeft ontvangen en verzoek om terugbetaling van de reeds geïnde bedragen alsmede toekenning van een schadevergoeding

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 1 500 EUR aan DF ter vergoeding van zijn immateriële schade.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in een vierde van de kosten van DF.

DF zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

____________

1     PB C 367 van 14.12.2013, blz. 40.