Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

22. mai 2014

Kohtuasi F‑90/13

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Kodukorra artikli 32 lõige 1 – Korrakohase õigusmõistmise kahjustamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi.

Otsus:      Kõrvaldada A kodukorra artikli 32 lõike 1 alusel menetlusest. Saata käesoleva kohtumääruse koopia A suhtes pädevatele Hispaania ja Itaalia ametiasutustele.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Poolte esindamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 32 lõige 1)

Korrakohase õigusmõistmise nõuetega kooskõlas olevaks ei saa pidada liidu kohtutes poolt esindava advokaadi sellist käitumist, kui ta esitab hagid, mis tuginevad peaaegu identsetele asjaoludele, mille alusel esitati eelnevad hagid, mis ilmselge põhjendamatuse ja ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata jäeti, ning kui ta tugineb samadele väidetele, mis on sümptomaatilised asjaomase poole huvile jätkata süstemaatiliselt ja vahet tegemata kohtuvaidlusi.

Sellise olukorraga on tegemist juhul, kui kõnealune advokaat aitab mõtlematult oma käitumisega kaasa asjaomase poole vaidlushimulisusele, mis arvestades eriti suurt hulka liidu kohtutele esitatud hagisid, mille suur arv ei saa tavapäraselt hoolsale advokaadile käesolevas asjas märkamata jääda, on korrakohast õigusmõistmist eriti häirinud.

Neil asjaoludel tuleb kohaldada Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 32 lõiget 1 ja õiguslik esindaja menetlusest kõrvaldada. Kõrvaldamise tõttu on asjaomane pool kohustatud valima uue õigusliku esindaja, kuid see ei mõjuta kuidagi Avaliku Teenistuse Kohtu hinnangut, kes jätkab kohtuasja menetlemist, sest hageja ei ole hagist loobunud.

(vt punktid 12, 18, 21, 26 ja 27)