Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 22. mája 2014

Vec F‑90/13

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Článok 32 ods. 1 rokovacieho poriadku – Ohrozenie riadneho výkonu spravodlivosti – Vylúčenie zástupcu účastníka konania z konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a

Rozhodnutie:      V súlade s článkom 32 ods. 1 rokovacieho poriadku sa pán A vylučuje z konania. Kópia tohto uznesenia sa zasiela príslušným španielskym a talianskym orgánom, pod ktorých právomoc pán A spadá.

Abstrakt

Súdne konanie – Zastupovanie účastníkov konania – Vylúčenie zástupcu účastníka konania z konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 32 ods. 1)

Správanie advokáta, ktorý zastupuje účastníka konania pred súdmi Únie, spočívajúce v podaní žaloby, ktorá sa zakladá buď na takmer rovnakých skutkových okolnostiach, na ktorých sa zakladajú predchádzajúce žaloby, ktoré boli zamietnuté ako zjavne nedôvodné alebo ako zjavne neprípustné, alebo vychádza z tých istých žalobných dôvodov, čo je typické pre sklon uvedeného účastníka konania systematicky a bez rozdielu voliť cestu súdneho sporu, možno považovať za nezlučiteľné s požiadavkami riadneho výkonu spravodlivosti.

O taký prípad ide vtedy, ak tento advokát takýmto nerozvážnym správaním prispieva k tomu, že dotknutý účastník konania chce kverulantsky ďalej pokračovať v súdnych konaniach, čo sa vzhľadom na osobitne vysoký počet žalôb podaných na súdy Únie, ktorých množstvo nemohlo v prejednávanej veci uniknúť náležite starostlivému advokátovi, ukázalo ako veľmi škodlivé pre riadny výkon spravodlivosti.

Za týchto podmienok je potrebné uplatniť článok 32 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu tak, že sa právny zástupca vylúči z konania. Toto vylúčenie zakladá povinnosť dotknutého účastníka konania zmeniť právneho zástupcu, avšak nijak nezasahuje do posúdenia, ktoré Súd pre verejnú službu vykoná vo vzťahu k meritu žaloby, o ktorej aj naďalej rozhoduje, pokým ju uvedený účastník konania nevezme späť.

(pozri body 12, 18, 21, 26 a 27)