Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 22 maj 2014

Mål F‑90/13

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Artikel 32.1 i rättegångsreglerna – Skadlig inverkan på rättskipningen – Beslut att avstänga partsföreträdare från rättegången”

Saken:      Talan, som har väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a.

Beslut:      Partsföreträdaren A avstängs från rättegången i enlighet med artikel 32.1 i rättegångsreglerna. En kopia av förevarande beslut översänds till berörda spanska och italienska myndigheter som partsföreträdaren A hör till.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Partsföreträdare – Beslut att avstänga partsföreträdare från rättegången

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 32.1)

En advokat som företräder en part vid unionsdomstolarna och vars uppträdande består i att väcka talan på grunder som är i princip identiska med grunderna för tidigare talan vilka avvisats, då det var uppenbart att de var ogrundade eller att de inte kunde prövas, eller som lägger samma grunder till stöd för talan som är kännetecknande för nämnda part som har benägenhet att systematiskt och i samtliga fall välja att väcka talan i domstol, kan anses vara oförenligt med kraven på god rättskipning.

Så är fallet när advokaten, genom ett sådant uppträdande, bidrar till att omdömeslöst understödja sökandens kverulans, vilken med beaktande av det mycket stora antal ansökningar som inlämnats till unionsdomstolarna – antalet ansökningar kan i förevarande fall inte undgå en normalt omsorgsfull advokat – har visat sig vara särskilt skadlig mot bakgrund av kraven på god rättskipning.

Under dessa omständigheter ska artikel 32.1 i personaldomstolens rättegångsregler tillämpas och partsföreträdaren avstängas från rättegången. Genom att partsföreträdaren avstängs, tvingas den berörda parten att byta företrädare. Beslutet att avstänga partsföreträdaren påverkar emellertid inte personaldomstolens prövning i sak. Talan är anhängiggjord vid personaldomstolen så länge som parten inte har återkallat den.

(se punkterna 12, 18, 21, 26 och 27)