Language of document :

Talan väckt den 20 augusti 2015 – ZZ mot Europol

(Mål F-120/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (advokaterna W.J. Dammingh och N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av ett beslut Europol fattat för att följa en dom från personaldomstolen, vilket beslut innebär en bekräftelse av ett tidigare beslut att inte tillsvidareanställa sökanden och tillerkännande av ett schablonbelopp som enligt sökanden inte utgör tillräcklig ersättning för den skada denne anser sig ha lidit genom att personaldomstolens domar inte verkställts.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europols beslut av den 29 juli 2014, i den del detta beslut innebär att sökanden inte tillsvidareanställs och i den del sökanden tillerkänns ersättning med 10 000 euro, och ogiltigförklara Europols beslut av den 22 maj 2015, i den del detta beslut innebär ett avslag på sökandens klagomål mot beslutet av den 29 juli 2014, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________