Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 września 2015 r. – ZZ / Komisja

(Sprawa F-123/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/293/14 w sprawie nieprzyznania skarżącemu liczby punktów wystarczającej do dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2015 r., na mocy której komisja konkursowa konkursu EPSO/AD/293/14 nie dopuściła skarżącego do egzaminów na etapie oceny zintegrowanej w ramach postępowania w sprawie naboru;obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________