Language of document :

22. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-124/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus lubada tal jääda ennetähtaegselt vanaduspensionile, kuivõrd see otsus tehti pärast uute personalieeskirjade jõustumist, tühistades seeläbi varasema positiivse otsuse, ning nõue hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 12. novembri 2014. aasta vaidlustatud otsus ja seetõttu:

hüvitada hagejale tekitatud kahju, mille suurus on hinnanguliselt – ilma et see välistaks selle summa suurendamist või vähendamist menetluse käigus – 85 353,96 eurot (kaheksakümmend viis tuhat kolmsada viiskümmend kolm eurot ja üheksakümmend kuus senti), millele lisandub intress alates kaebuse esitamisest 12. veebruaril 2015, arvutatuna Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, mis kehtis kõnealusel perioodil ning millele on lisatud kaks protsendipunkti;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________