Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – ZZ/Padome

(lieta F-124/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck un A. Guillerme, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neapmierināt prasītāja iesniegto lūgumu par priekšlaicīgu pensionēšanos, jo tas ir pieņemts pēc jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā, tādējādi atsaucot iepriekšēju labvēlīgu lēmumu, kā arī prasība atlīdzināt nodarīto mantisko un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto 2014. gada 12. novembra lēmumu un līdz ar to

atlīdzināt prasītājai nodarītos zaudējumus, kas ir novērtēti EUR 85 353,96 (astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro un deviņdesmit seši centi) apmērā, bet kas var palielināties vai samazināties tiesvedības laikā, kam pieskaita procentus no sūdzības iesniegšanas dienas 2015. gada 12. februārī, ko aprēķina, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, tai pieskaitot divus punktus;piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________