Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) zo 14. júna 2016 – Fernández González/Komisia

(vec F-121/15)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Zamestnanec pracujúci v kabinete európskeho komisára – Prijímanie dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) PZOZ – Podmienka prerušenia akejkoľvek formy zamestnania s Komisiou na dobu šesť mesiacov – Bod 3.2 oznámenia D(2005) 18064 Komisie z 28. júla 2005 týkajúceho sa zamestnávania dočasných zamestnancov, v zmysle článku 2 písm. b) a d) PZOZ o stálych pracovných miestach v prípade absencie úspešných uchádzačov výberového konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elia Fernández González (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld a É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobkyne na pracovné miesto, ktoré bolo predmetom oznámenia o voľnom pracovnom mieste COM/2014/2036, založený na nerešpektovaní podmienky prerušenia zmluvy na dobu šesť mesiacov pred prijatím zamestnanca, ktorý bol predtým zamestnaný v platovej triede AT2c na základe oznámenia D(2005)18064 DG HR (generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje) z 28. júla, ako aj náhrada údajne utrpenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Elia Fernández González.

____________

1 Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015, s. 57.