Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – HB / Komisja

(Sprawa F-125/15)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu (2014) –Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Porównanie osiągnięć – Sprawozdania z oceny za 2011 r. i 2012 r. – Kilkumiesięczna nieobecność z powodu urlopu macierzyńskiego w 2013 r. – Sprawozdanie z oceny pozbawione jakiejkolwiek oceny merytorycznej za dany rok – Decyzja o nieawansowaniu skarżącej w 2014 r. – Obowiązek uzasadnienia – Porównanie osiągnięć – Brak rekomendacji wspólnego komitetu ds. awansów – Dostęp do elektronicznych akt osobowych skarżącej – Skład wspólnego komitetu ds. awansów – Dyskryminacja ze względu na płeć – Krzywda)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: HB (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AD8 w postepowaniu w sprawie awansu (2014) i naprawienie rzekomo poniesionej szkody.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

HB pokrywa połowę swoich kosztów.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona połową kosztów HB.

____________

1 Dz.U. C 398 z 30.11.2015, s. 80.