Language of document : ECLI:EU:F:2016:147

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

13 юли 2016 година

Дело F‑124/15

Sergio Siragusa

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Длъжностни лица — Прекратяване на служебното правоотношение — Молба на длъжностното лице да бъде пенсионирано — Изменение на разпоредбите на Правилника след подаване на молбата — Твърдение за оттегляне на предходно решение“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Sergio Siragusa иска, от една страна, отмяна на решението от 12 ноември 2014 г., с което Съветът на Европейския съюз оттегля предходното си решение, с което одобрява молбата за ранно пенсиониране, подадена на 11 юли 2013 г. от жалбоподателя, и от друга страна, обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑н Sergio Siragusa понася направените от него съдебни разноски и е осъден да заплати съдебните разноски, направени от Съвета на Европейския съюз. Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Липса на окончателен отговор по дадено искане — Мълчалив отказ

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Жалби на длъжностните лица — Предварително обжалване по административен ред — Mълчалив отказ, който не е оспорен в предвидения срок — Последващо изрично решение — Потвърждаващ акт

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Писмото, с което заинтересованото лице е уведомено, че искането му се разглежда, тоест е заведено в регистъра, не означава приемане на въпросното искане, дори ако в писмото се посочва, че това е вероятно да стане. В такъв случай липсата на окончателен отговор по искането в предвидения в член 90, параграф 1 от Правилника срок се счита за мълчалив отказ, срещу който може да бъде подадена жалба по реда на параграф 2 от същия член.

(вж. т. 34)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 3 юли 2012 г., Marcuccio/Комисия, T‑594/10 P, EU:T:2012:336, т. 21

2.      Изричният отказ, постановен по дадено искане след мълчалив отказ да се уважи същото, е чисто потвърждаващ акт, който не дава възможност на заинтересованото длъжностно лице да продължи да обжалва по административен ред, разполагайки с нов срок за това.

(вж. т. 38)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — определение от 5 декември 2012 г., Scheidemann/Парламент, F‑109/12, EU:F:2012:176, т. 18