Language of document : ECLI:EU:F:2016:128

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(ainukohtunik)

14. juuni 2016

Kohtuasi F‑121/15

Elia Fernández González

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutine töötaja – Euroopa Komisjoni voliniku kabinetis töötav ajutine töötaja – Ajutise töötaja töölevõtmine muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti b alusel – Nõue, et igasugune töösuhe komisjoniga peab olema kuueks kuuks katkenud – Komisjoni 28. juuli 2005. aasta teatise D(2005) 18064 konkursi edukalt läbinud kandidaatide puudumisel muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktide b ja d alusel ajutiste töötajate alalistele ametikohtadele töölevõtmise kohta punkt 3.2

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Elia Fernández González palub esiteks tühistada Euroopa Komisjoni 14. novembri 2014. aasta otsuse lükata tagasi tema kandidatuur vaba ametikoha teates COM(2014) 2036 mainitud ametikohale ja 22. mai 2015. aasta otsuse tema kaebuse rahuldamata jätmise kohta, ning hüvitada tal väidetavalt tekkinud rahaline ja mittevaraline kahju.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Elia Fernández Gonzálezi kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ajutised teenistujad – Töölevõtmine – Lepingu sõlmimine alalise ametikoha ajutiselt täitmiseks – Tingimused

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 2 punkti b alapunkt ii)

Kui tegemist on Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti c kohaldamisalasse kuuluva ajutise töötaja tühistamishagiga komisjoni otsuse peale lükata tagasi tema kandidatuur nende teenistustingimuste artikli 2 punkti b kohaldamisalasse kuuluva ajutise töötaja ametikohale põhjusel, et tema puhul ei ole töösuhe komisjoniga kuueks kuuks katkenud, nagu on ette nähtud komisjoni teatises konkursi edukalt läbinud kandidaatide puudumisel muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktide b ja d alusel ajutiste töötajate alalistele ametikohtadele töölevõtmise kohta, siis ei kujuta nõue, et otsene või kaudne tööleping komisjoniga peab olema puudunud kuue kuu jooksul, endast erandit komisjoni 16. detsembri 2013. aasta otsuse ajutiste töötajate töölevõtmise ja töötingimuste poliitika artikli 4 lõikest 6, milles on ette nähtud, et „eespool nimetatud teenistustingimuste artikli 2 punkti c kohaldamisalasse kuuluvat ajutist töötajat saab tööle võtta alalise töökoha ajutiseks täitmiseks ainult juhul, kui ta on välja valitud artiklis 2 määratletud valikumenetluses“, vaid see on alternatiivne võimalus juhtudel, kui valikumenetlus ei ole vajalik suurema läbipaistvuse tagamiseks nimetatud teenistustingimuste artikli 2 punkti c kohaldamisalasse kuuluvate endiste ajutiste töötajate töölevõtmisel samade teenistustingimuste artikli 2 punkti b kohaldamisalasse kuuluvate ajutiste töötajatena.

Niisugune nõue ei näe ette rangemat korda, kui on ette nähtud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes, sest see ei ole nii kitsendav kui valikumenetluse nõue. Viimatinimetatud juhul saab nimetatud teenistustingimuste artikli 2 punkti b kohaldamisalasse kuuluvate ajutiste töötajatena tööle võtta nende teenistustingimuste artikli 2 punkti c kohaldamisalasse kuuluvaid endisi ajutisi töötajaid, kes on selle valikumenetluse läbinud, samas kui esimesena nimetatud juhul on mainitud teenistustingimuste artikli 2 punkti b kohaldamisalasse kuuluvate ajutiste töötajatena võimalik tööle võtta kõiki samade teenistustingimuste artikli 2 punkti c kohaldamisalasse kuuluvaid endisi ajutisi töötajaid.

(vt punktid 25, 29 ja 30)