Language of document :

2021 m. kovo 26 d. College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R. en R. / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Byla C-189/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: R. en R.

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/20081 , II priede įtvirtintą 10 teisės aktais nustatytą valdymo reikalavimą (VR), kuriame teikiama nuoroda į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB2 , 55 straipsnio pirmą ir antrą sakinius, reikia aiškinti taip, kad šis reikalavimas susijęs taip pat su situacija, kai naudojamas pagal pastarąjį reglamentą atitinkamoje valstybėje narėje neautorizuotas augalų apsaugos produktas?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 549.

2 OL L 309, 2009, p. 1.