Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 25.3.2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-188/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko arvonlisäveron neutraalisuuden periaatetta sekä arvonlisäverodirektiivin1 johdanto-osan 30 perustelukappaletta ja 63, 167, 168, 178–180, 182 ja 273 artiklaa tulkittava siten, että vuoden 2007 arvonlisäverolain CXXVII (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, jäljempänä arvonlisäverolaki) 1.1.2015–31.12.2017 voimassa olleen version 137 §:n 3 momentin viimeinen virke, jonka mukaan ”verovelvollisen oikeus veron vähentämiseen päättyy sinä päivänä, jona verotunnisteen lakkauttamista koskeva päätös tulee lainvoimaiseksi, siinäkin tapauksessa, että veroviranomainen lakkauttaa verovelvollisen verotunnisteen ilman edeltävää tunnisteen voimassaolon keskeyttämistä”, ja 1.1.2018–26.11.2020 voimassa olleen version 137 §, jonka mukaan ”mikäli valtion vero- ja tulliviranomainen lakkauttaa verovelvollisen verotunnisteen, verovelvollisen oikeus veron vähentämiseen päättyy päivänä, jona verotunnisteen lakkauttamista koskevasta päätöksestä tulee lopullinen”, ovat ristiriidassa sen kanssa?

Onko arvonlisäverodirektiivin 273 artiklaa tulkittava siten, että veron vähennysoikeuden päättäminen oikeudellisesti sitovana seurauksena ylittää sen, mikä on tarpeen veron kannon oikean toimittamisen varmistamista ja petosten torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi (suhteettomuus)?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).