Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 25. marca 2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-188/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa zásada neutrality dane z pridanej hodnoty, ako aj [odôvodnenie 30] a články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 273 smernice o DPH1 vykladať v tom zmysle, že im odporuje posledná veta § 137 ods. 3 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (zákon č. CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty), v znení účinnom od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017, podľa ktorej „aj v prípade, že daňový úrad zruší daňové identifikačné číslo zdaniteľnej osoby bez toho, aby ho pozastavil, táto zdaniteľná osoba stratí právo na odpočítanie dane v deň, keď rozhodnutie o zrušení uvedeného čísla nadobudne právoplatnosť“ a jeho § 137 v znení účinnom od 1. januára 2018 do 26. novembra 2020, podľa ktorého „ak vnútroštátny daňový a colný úrad zruší daňové identifikačné číslo zdaniteľnej osoby, táto zdaniteľná osoba stratí právo na odpočítanie dane v deň, keď sa rozhodnutie o zrušení uvedeného čísla stane konečným“?

2.    Má sa článok 273 smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že strata práva na odpočítanie dane, ako povinný právny dôsledok, ide (neprimerane) nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa výberu dane a na boj proti daňovým podvodom?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 347, 2006, s. 1).