Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Австрия), постъпило на 9 август 2021 г. — F.F.

(Дело C-487/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: F.F.

Други страни: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „копие“ в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/6791 (наричан по-нататък „ОРЗД“) да се тълкува в смисъл, че означава фотокопие, съответно факсимиле или електронно копие на (електронни) данни, или съгласно разбирането за това понятие в германските, френските и английските речници то включва и „Abschrift“, „double“ („duplicata“) или „transcript“?

Трябва ли член 15, параграф 3, първо изречение от ОРЗД, съгласно който „администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване“, да се тълкува в смисъл, че в него е установено общо право на субекта на данните да му бъде предоставено копие също и на цели документи, в които се обработват лични данни на субекта на данните, съответно да му бъде предоставено копие от извлечение от база данни в случай на обработване на лични данни в такава база данни, или за субекта на данните е налице само законово право на точно възпроизвеждане на личните данни, до които се иска достъп съгласно член 15, параграф 1 от ОРЗД?

Ако на втория въпрос се отговори в смисъл, че за субекта на данните е налице само право на точно възпроизвеждане на личните данни, до които се иска достъп съгласно член 15, параграф 1 от ОРЗД, трябва ли член 15, параграф 3, първо изречение от ОРЗД да се тълкува в смисъл, че в зависимост от естеството на обработваните данни (напр. що се отнася до посочените в съображение 63 диагнози, резултати от прегледи, становища или документи във връзка с изпит по смисъла на решение на Съда от 20 декември 2017 г., Nowak1 ) и задължението за прозрачност, предвидено в член 12, параграф 1 от ОРЗД, все пак в отделни случаи може да е необходимо на субекта на данните да се предоставят и пасажи от текста или цели документи?

Трябва ли понятието „информация“, която съгласно член 15, параграф 3, трето изречение от ОРЗД, когато субектът на данни подава искане с електронни средства, „по възможност […] се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго“, да се тълкува в смисъл, че се отнася само до посочените в член 15, параграф 3, първо изречение „лични данни, които са в процес на обработване“?

a)    При отрицателен отговор на въпрос 4 трябва ли понятието „информация“, която съгласно член 15, параграф 3, трето изречение от ОРЗД, когато субектът на данни подава искане с електронни средства, „по възможност […] се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго“, да се тълкува в смисъл, че освен това се отнася и до информацията съгласно член 15, параграф 1, букви а)—з) от ОРЗД?

б)    При отрицателен отговор и на въпрос 4.а, трябва ли понятието „информация“, която съгласно член 15, параграф 3, трето изречение от ОРЗД, когато субектът на данни подава искане с електронни средства, „по възможност […] се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго“, да се тълкува в смисъл, че освен „личните данни, които са в процес на обработване“, и посочената в член 15, параграф 1, букви а)—з) от ОРЗД информация, се отнася напр. и до метаданните, съдържащи се в тях?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).

1     C-434/16, EU:C:2017:994.