Language of document : ECLI:EU:C:2021:988

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

9. detsember 2021(*)

Eelotsusetaotlus – Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük – Direktiiv 2014/40/EL – Märgistamine ja pakendamine – Artikli 8 lõige 8 – Terviseohu hoiatused, mis peavad olema tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal välispakendil – Sigaretipakkide müügiautomaat – Terviseohu hoiatused, mida pole väljastpoolt näha – Tarbijapakendite kujutamine – Euroopa Liidu tarbijatele suunatud tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite „kujutise“ mõiste

Kohtuasjas C‑370/20,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) 25. juuni 2020. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 7. augustil 2020, menetluses

Pro Rauchfrei eV

versus

JS e.K.,

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: kolmanda koja president K. Jürimäe neljanda koja presidendi ülesannetes, kohtunikud S. Rodin (ettekandja) ja N. Piçarra,

kohtujurist: E. Tanchev,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

–        JS e.K., esindaja: Rechtsanwalt A. Meisterernst,

–        Euroopa Komisjon, esindajad: C. Hödlmayr ja I. Rubene,

olles 15. juuli 2021. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1        Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT 2014, L 127, lk 1) artikli 8 lõikeid 3 ja 8.

2        Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille pooled on Pro Rauchfrei eV ja JS e.K. ning mis puudutab seda, et JS kasutab sigaretipakkide müügiautomaate, mis varjavad tarbija eest sigaretipakenditel olevaid terviseohu hoiatusi.

 Õiguslik raamistik

3        Direktiivi 2014/40 põhjendustes 21–24 on märgitud:

„(21) Kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärgiga hõlbustada tubaka- ja seonduvate toodete siseturu tõrgeteta toimimist, võttes aluseks tervisekaitse kõrge taseme eeskätt noorte jaoks ning kooskõlas [nõukogu 2. detsembri 2002. aasta soovitusega 2003/54/EÜ suitsetamise ennetamise ja tubakatoodete tarbimise piiramise kohta (EÜT 2003, L 22, lk 31)] peaks liikmesriike julgustama vältima selliste toodete müüki lastele ja noorukitele, võttes vastu asjakohased meetmed, millega kehtestatakse ja jõustatakse vanusepiirangud.

(22) Tubakatoodete märgistamise suhtes kehtestatud siseriiklikud õigusnormid erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis puutub pilti ja teksti sisaldavatesse terviseohu ühendhoiatustesse, teabesse suitsetamisest loobumise abiteenuste kohta ning reklaami tarbijapakendites ja tarbijapakenditel.

(23) Sellised erinevused võivad luua kaubandustõkkeid ja takistada tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimist, mistõttu tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada. Peale selle võivad tarbijad mõnes liikmesriigis olla tubakatoodete kasutamisega seonduvatest terviseriskidest paremini informeeritud kui tarbijad teistes liikmesriikides. Kui liidu tasandil lisameetmeid ei võeta, on tõenäoline, et praegused erinevused suurenevad tulevastel aastatel veelgi.

(24) Märgistamist käsitlevate õigusnormide kohandamine on vajalik ka selleks, et viia liidu tasandil kohaldatavad eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel tasandil toimunud arenguga. Näiteks WHO raamkonventsiooni tubakatoodete pakendamist ja märgistamist käsitlevates suunistes soovitatakse kasutada suuri pilthoiatusi pakendi mõlemal peamisel nähtaval pinnal, esitada kohustuslik teave suitsetamisest loobumise kohta ja kehtestada eksitavat teavet käsitlevad ranged eeskirjad. Eksitavat teavet käsitlevad õigusnormid täiendavad ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud eksitavate kaubandustavade üldkeeldu, mis on kehtestatud [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT 2005, L 149, lk 22)].“

4        Direktiivi artiklis 1 „Reguleerimisese“ on sätestatud:

„Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, mis käsitlevad

[…]

b)      tubakatoodete märgistamise ja pakendamise, sealhulgas tarbijapakenditele ja igale välispakendile kantavate terviseohu hoiatuste, aga ka tubakatoodetele kohaldatavate jälgitavustunnuste ja turvaelementide teatavaid aspekte, et tagada kooskõla käesoleva direktiiviga;

[…]

et hõlbustada tubaka- ja seonduvate toodete siseturu tõrgeteta toimimist, võttes aluseks inimeste tervise kaitse kõrge taseme, eelkõige noorte jaoks, ja täita [Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni] kohaseid liidu kohustusi.“

5        Nimetatud direktiivi artiklis 2 „Mõisted“ on ette nähtud:

„Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

[…]

33) „terviseohu ühendhoiatus“ – käesoleva direktiiviga ette nähtud terviseohu hoiatus, mis koosneb teksthoiatusest ja vastavast fotost või illustratsioonist;

[…]

40) „turuleviimine“ – liidus asuvatele tarbijatele toodete (sõltumata nende valmistamiskohast) kättesaadavaks tegemine, tasu eest või tasuta, sealhulgas kaugmüügi teel;

[…]

[…]“.

6        Sama direktiivi II jaotises „Tubakatooted“ on II peatükk „Märgistamine ja pakendamine“. Direktiivi 2014/40 selles peatüki artikli 8 „Üldsätted“ lõigetes 1, 3 ja 8 on sätestatud:

„1.      Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal välispakendil on käesolevas peatükis ette nähtud terviseohu hoiatused selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.

[…]

3.      Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavate tubakatoodete tarbijapakendil ja igal välispakendil esitatavad terviseohu hoiatused on trükitud nii, et neid ei ole võimalik eemaldada ega kustutada ja et need on täielikult nähtavad ega ole muul viisil varjatud või poolitatud maksumärgi, hinnasildi, turvaelemendi, pakkematerjali, ümbrise, kasti või muu esemega. Muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakenditel võib terviseohu hoiatused kinnitada kleebiste abil, tingimusel et nimetatud kleebiseid ei ole võimalik eemaldada. Terviseohu hoiatused jäävad muu kui kaaneklapiga tarbijapakendi avamisel puutumata, samal ajal kui kaaneklapiga pakendi avamisel võivad terviseohu hoiatused jaguneda kaheks, kuid ainult nii, et pakendi avamisel säilib teksti, fotode ja suitsetamisest loobumist käsitleva teabe graafiline terviklikkus ja nähtavus.

[…]

8.      Liidu tarbijatele esitatavate tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite kujutis peab vastama käesoleva peatüki sätetele.“

7        Selle direktiivi artikli 10 „Suitsetatava tubakatoote terviseohu ühendhoiatused“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Suitsetatava tubakatoote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile kantakse terviseohu ühendhoiatused. Terviseohu ühendhoiatused:

a)      koosnevad I lisas loetletud teksthoiatusest ja vastavast värvifotost, mis on esitatud pildikogus II lisas [„Pildikogu (terviseohu ühendhoiatuste jaoks)“]“.

 Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8        Kahe Münchenis (Saksamaa) asuva supermarketi juht JS paigaldas supermarketite kassade juurde alates 20. maist 2017 sigaretipakkide müügiautomaadid. Sigaretipakid olid nende müügiautomaatide sees, nii et kliendid pakke ei näinud. Müügiautomaatide valikunuppudel sai erinevaid sigaretimarke graafiliste kujutiste põhjal küll ära tunda, aga seadusega ette nähtud terviseohu hoiatusi ei esitatud.

9        Sigaretipaki ostmiseks pidi klient paluma kassiiril müügiautomaat blokeeringust vabastada. Seejärel pidi ta ise vajutama valikunuppu, misjärel valitud sigaretipakk liikus otse kassalindile, et klient saaks selle eest tasuda.

10      Pro Rauchfrei on passiivsete suitsetajate õigusi kaitsev mittetulundusühing. Ta esitas Landgericht München I’le (München I esimese astme kohus, Saksamaa) hagi, milles palus keelata JSil tubakatooteid, eelkõige sigarette, pakkuda seadme abil, mis varjab tarbija eest tubakatoodete tarbijapakenditel ja välispakenditel olevaid terviseohu hoiatusi. Teise võimalusena palus ta, et JSil keelataks selliste toodete pakkumine seadme abil, mis näitab ainult sigarettide tarbijapakendite kujutisi ilma terviseohu hoiatusteta, mis peavad nende peal olema.

11      Landgericht München I (München I esimese astme kohus) jättis hagi rahuldamata.

12      Pro Rauchfrei esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Münchenile (liidumaa kõrgeim üldkohus Münchenis, Saksamaa), kes jättis selle samuti rahuldamata. Neil asjaoludel otsustas ta esitada selle kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule Bundesgerichtshofile (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus).

13      Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) leiab, et vaidluse lahendamine sõltub sellest, kuidas tõlgendada direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 3 esimest lauset ja artikli 8 lõiget 8.

14      Mis puudutab direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 3 esimest lauset, siis kahtleb eelotsusetaotluse esitanud kohus mõiste „turuleviimine“ tähenduses ja selles sättes ette nähtud keelu varjata hoiatusi „muu esemega“ ulatuses.

15      Direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 osas soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas mõiste „tarbijapakendite kujutis“ selle sätte tähenduses hõlmab niisuguseid graafilisi kujutisi, mis on paigutatud nende müügiautomaatide nuppudele. Samuti küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas selle artikli nõuded on vastavalt olukorrale täidetud, kui tarbija saab müügiautomaadist enne ostu sooritamist tarbijapakendi, millel on ettenähtud hoiatused olemas. Nimelt võib tarbija eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul seostada müügiautomaadil olevat graafilist kujutist, nagu on kõne all põhikohtuasjas, tarbijapakendiga selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu, isegi kui see kujutis ei ole originaalpakendi täpne reproduktsioon. Kui tarbija on sigaretipaki müügiautomaadist kätte saanud, saab ta enne müügilepingu sõlmimist seda siiski vaadata ja tutvuda seadusega ette nähtud terviseohu hoiatustega.

16      Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1.      Kas mõiste „turuleviimine“ direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 3 esimese lause tähenduses hõlmab tubakatoodete müüki müügiautomaatidest, milles olevatel sigarettide tarbijapakenditel on õigusnormides ette nähtud hoiatused küll olemas, kuid neid hoitakse nii, et need ei ole tarbijale algul nähtavad, ja tarbijapakenditele kantud hoiatusi on näha alles pärast seda, kui klient on vajutanud automaadil, mille kassiir on kõigepealt lukust lahti teinud, valikunuppu, mille tulemusel suunatakse sigaretipakk veel enne maksmist kassalindile?

2.      Kas direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 3 esimeses lauses sätestatud keeld, mille kohaselt ei tohi „varjata [hoiatusi] muu esemega“, hõlmab olukorda, kus kogu tubakatoote pakend on varjatud, kui seda pakutakse müügiautomaadi kaudu?

3.      Kas kujutis on „tarbijapakendi kujutis“ direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 mõttes, kui tarbija seostab seda tubakapakendiga selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu, isegi kui kasutatud kujutis ei ole originaalpakendi täpne reproduktsioon?

4.      Kas direktiivi 2014/40 artikli 8 lõikes 8 sätestatud tingimused on olenemata kasutatavast kujutisest täidetud juba siis, kui tarbijal on enne müügilepingu sõlmimist võimalus näha sigaretipakendeid, millel on õigusnormides ette nähtud hoiatused?“

 Eelotsuse küsimuste analüüs

 Kolmas küsimus

17      Kolmanda küsimusega, mida tuleb analüüsida esimesena, palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2014/40 artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et „tarbijapakendi kujutis“ on selle sätte tähenduses kujutis, mis ei ole sigarettide tarbijapakendi täpne reproduktsioon, kuid mida tarbija selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu seostab niisuguse tarbijapakendiga.

18      Direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 kohaselt peab liidu tarbijatele suunatud tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite kujutis vastama selle direktiivi II jaotise II peatüki sätetele.

19      Direktiivi 2014/40 II jaotise II peatükki kuuluva artikli 8 lõike 1 kohaselt peavad igal tubakatoote tarbijapakendil ja igal välispakendil olema nimetatud peatükis ette nähtud terviseohu hoiatused selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.

20      Nii nähtub direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 sõnastusest koostoimes artikli 8 lõikega 1, et kõigil liidu tarbijatele suunatud tarbijapakendite ja välispakendite kujutistel peavad olema direktiivi 2014/40 II jaotise II peatükis ette nähtud terviseohu hoiatused.

21      Seevastu ei ole „tarbijapakendite kujutise“ mõistet määratletud ei selles artiklis ega ka üheski teises selle direktiivi sättes.

22      Sellega seoses, nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 58, tuleb niisuguse määratluse puudumisel lähtuda terminite tähenduse ja ulatuse kindlaksmääramisel nende tavakeele tähendusest, võttes arvesse terminite kasutamise konteksti ja nende sätete eesmärke, mille osaks nad on (vt selle kohta 22. aprilli 2021. aasta kohtuotsus Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika).

23      Mis puudutab esiteks mõiste „kujutis“ tavatähendust, siis leidis kohtujurist oma ettepaneku punktis 59, et see mõiste hõlmab nii selle eseme täpseid reproduktsioone kui ka kujutatava eseme kuju jäljendamist. Sellega seoses tuleb märkida, et sõnadel, mida liidu seadusandja kasutas näiteks direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 hispaaniakeelses („imagen“), saksakeelses („Bild“), ingliskeelses („image“), prantsuskeelses („image“) või ka poolakeelses („wygląd“) versioonis, on nendes erinevates keeltes tähendus, mis hõlmab kujutatava eseme piirjoonte, proportsioonide, värvide ja vormide jäljendust.

24      Järelikult tuleb „kujutise“ mõistet selle artikli tähenduses mõista nii, et see sisaldab küll tubakatoodete tarbijapakendite täpseid reproduktsioone, kuid ei piirdu nende reproduktsioonidega.

25      Teiseks kinnitab sellist tõlgendust direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 konteksti analüüs. Direktiivi II lisast „Pildikogu (terviseohu ühendhoiatuste jaoks)“ nähtub, et „kujutise“ mõiste alla kuuluvad terviseohu ühendhoiatused, mis – vastavalt nende määratlusele nimetatud direktiivi artikli 2 punktis 33 – sisaldavad nii fotosid kui ka tekste ja illustratsioone. Järelikult ei saa seda mõistet käsitada nii, et see tähistab üksnes tarbijapakendite fotosid.

26      Kolmandaks on direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 mõiste „tarbijapakendite kujutise“ lai tõlgendus, mis hõlmab nii tarbijapakendite täpseid reproduktsioone kui ka kujutisi, mida tarbijad nende pakenditega seostavad, kooskõlas nimetatud direktiivi, eelkõige selle artikli 8 eesmärgiga.

27      Nimelt on ühelt poolt direktiivil 2014/40 selle artikli 1 kohaselt kaks eesmärki: soodustada tubaka- ja seonduvate toodete siseturu tõrgeteta toimimist, võttes aluseks inimeste – eelkõige noorte – tervise kõrgetasemelise kaitse (30. jaanuari 2019. aasta kohtuotsus Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika). Selleks näeb see direktiiv ette liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise, mis käsitlevad muu hulgas tubakatoodete märgistamise ja pakendamise, sealhulgas tarbijapakenditel ja igal välispakendil olevate terviseohu hoiatuste, aga ka tubakatoodetele kohaldatavate jälgitavustunnuste ja turvaelementide teatavaid aspekte, et tagada direktiivi sätete järgimine liikmesriikide poolt.

28      Teiselt poolt tuleb märkida, nagu seda tegi ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 63, et direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 eesmärk on eelkõige vältida kõrvalehoidmist selle direktiivi artikli 8 lõikes 1 sätestatud reeglist, mille kohaselt peavad igal tubakatoote tarbijapakendil olema seadusega ette nähtud terviseohu hoiatused. Nimelt tagab direktiivi 2014/40 artikli 8 lõige 3 selle reegli tulemuslikkuse, keelates hoiatuste varjamise ja poolitamise. Sama direktiivi artikli 8 lõike 8 eesmärk on eelkõige vältida olukorda, kus jaemüüja kasutab hoiatustega tarbijapakendite asemel nende pakendite ilma hoiatusteta kujutisi, et jätta seadusega ette nähtud terviseohu hoiatused müügikohas näitamata. Nõudes, et ka tubakapakendite kujutistel peavad olema seadusega ette nähtud terviseohu hoiatused, on artikli 8 lõike 8 eesmärk seega niisugust olukorda vältida, tagades – nagu ka selle direktiivi artikli 8 lõige 3 – direktiivi artikli 8 lõikes 1 sätestatud reegli tulemuslikkuse.

29      Direktiivi 2014/40 II jaotise II peatüki sätetes ette nähtud terviseohu hoiatuste eesmärk on eelkõige suurendada teadlikkust ohtudest, mida tubakatoodete tarbimine tervisele kaasa toob, olla suure ja püsiva emotsionaalse mõjuga ning innustada nende toodete tarbijaid – eelkõige haavatavaid isikuid, nagu väheteadlikud inimesed, lapsed ja noored – tarbimist vähendama või sellest loobuma (vt selle kohta 4. mai 2016. aasta kohtuotsus Philip Morris Brands jt, C‑547/14, EU:C:2016:325, punkt 204).

30      Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, võib kujutis, mida tarbija seostab tubakatoodete tarbijapakendiga, tekitada ostusoovi samamoodi nagu selle täpne reproduktsioon, mida seadusega ette nähtud terviseohu hoiatustega siiski pärssida püütakse. Sellest tuleneb, et mõiste „tarbijapakendite kujutis“ lai tõlgendus direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 tähenduses, mis laieneb ka niisugusele kujutisele, toob kaasa nõude, et nendel kujutistel peavad samuti olema terviseohu hoiatused, mis aitab kaasa soovitud hoiatavale mõjule ja seega inimeste tervise kaitsele.

31      Seega tuleb mõistet „tarbijapakendite kujutis“ direktiivi 2014/40 artikli 8 lõike 8 tähenduses mõista nii, et see hõlmab kujutisi, mida tarbija selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu seostab niisuguste tarbijapakenditega. Seda, kas põhikohtuasjas vaidluse all olevate müügiautomaatide valikunuppudel olevate sigarettide kaubamärkide kujutiste puhul on tegemist kujutistega, mida tarbija nende kujunduse tõttu seostab tubakatoodete tarbijapakenditega, tuleb aga hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtul.

32      Kõigist eespool esitatud asjaoludest tuleneb, et direktiivi 2014/40 artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et „tarbijapakendi kujutis“ on selle sätte tähenduses kujutis, mis ei ole sigarettide tarbijapakendi täpne reproduktsioon, kuid mida tarbija selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu seostab niisuguse tarbijapakendiga.

 Neljas küsimus

33      Neljanda küsimusega, mida tuleb analüüsida teisena, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2014/40 artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega hõlmatud sigaretipaki kujutis, millel ei ole nimetatud direktiivi II jaotise II peatükis ette nähtud terviseohu hoiatusi, on selle sättega siiski kooskõlas, kui tarbija saab neid hoiatusi niisugusele kujutisele vastaval sigaretipakil näha enne selle ostmist.

34      Tuleb meelde tuletada, et direktiivi 2014/40 artikli 8 lõige 8 näeb ette, et liidu tarbijatele suunatud tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite kujutised peavad vastama selle direktiivi II jaotise II peatüki sätetele ja neil peavad seega olema selle artikli lõikes 1 nimetatud terviseohu hoiatused.

35      Nagu kohtujurist märkis oma ettepaneku punktis 73, keelab see reegel aga liidu tarbijatele suunatud nõutavate terviseohu hoiatusteta kujutiste kasutamise sõltumata sellest, milline ostuprotsess on toodetel, millele viitavad need kujutised.

36      Seega tuleb neljandale küsimusele vastata, et direktiivi 2014/40 artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega hõlmatud sigaretipaki kujutis, millel ei ole nimetatud direktiivi II jaotise II peatükis ette nähtud terviseohu hoiatusi, ei ole selle sättega kooskõlas, isegi kui tarbija saab neid hoiatusi näha niisugusele kujutisele vastaval sigaretipakil enne selle ostmist.

 Esimene ja teine küsimus

37      Arvestades kolmandale ja neljandale küsimusele antud vastust, ei ole vaja vastata esimesele ja teisele küsimusele.

 Kohtukulud

38      Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

1.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et „tarbijapakendi kujutis“ on selle sätte tähenduses kujutis, mis ei ole sigarettide tarbijapakendi täpne reproduktsioon, kuid mida tarbija selle kujunduses kasutatud piirjoonte, proportsioonide, värvide ja kaubamärgi logo tõttu seostab niisuguse tarbijapakendiga.

2.      Direktiivi 2014/40 artikli 8 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega hõlmatud sigaretipaki kujutis, millel ei ole nimetatud direktiivi II jaotise II peatükis ette nähtud terviseohu hoiatusi, ei ole selle sättega kooskõlas, isegi kui tarbija saab neid hoiatusi näha niisugusele kujutisele vastaval sigaretipakil enne selle ostmist.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: saksa.