Language of document : ECLI:EU:C:2021:988

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. gruodžio 9 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas – Direktyva 2014/40/ES – Ženklinimas ir pakuotės – 8 straipsnio 8 dalis – Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės esantys įspėjimai apie galimą žalą sveikatai – Cigarečių pakelių išdavimo automatas – Nematomi išoriniai įspėjimai apie galimą žalą sveikatai – Vienetinių pakelių atvaizdas – Vartotojams Europos Sąjungoje skirtų vienetinių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių „atvaizdo“ sąvoka“

Byloje C‑370/20

dėl Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) 2020 m. birželio 25 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2020 m. rugpjūčio 7 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Pro Rauchfrei eV

prieš

JS e.K.

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro ketvirtosios kolegijos pirmininko pareigas einanti trečiosios kolegijos pirmininkė K. Jürimäe, teisėjai S. Rodin (pranešėjas) ir N. Piçarra,

generalinis advokatas E. Tanchev,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        JS e.K., atstovaujamo Rechtsanwalt A. Meisterernst,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos C. Hödlmayr ir I. Rubene,

susipažinęs su 2021 m. liepos 15 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014, p. 1), 8 straipsnio 3 ir 8 dalių išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Pro Rauchfrei eV ir JS e.K. ginčą dėl to, kad pastarasis naudojo cigarečių pakelių išdavimo automatus, kuriuose uždengiami vartotojui skirti ant cigarečių pakuočių esantys įspėjimai apie galimą žalą sveikatai.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

3        Direktyvos 2014/40 21–24 konstatuojamosiose dalyse nurodyta:

„(21)      atsižvelgiant į šios direktyvos tikslus – sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiam tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimui, pagrindu laikant aukštą sveikatos, ypač jaunimo sveikatos, apsaugos lygį ir laikantis [2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacijos 2003/54/EB dėl rūkymo prevencijos ir paskatų stiprinti tabako kontrolę (OL L 22, 2003, p. 31)], valstybės narės turėtų būti skatinamos užkirsti kelią prekybai tokiais gaminiais vaikams ir paaugliams patvirtinant tinkamas priemones, kuriomis būtų nustatyti amžiaus apribojimai ir užtikrintas jų laikymasis;

(22)      iki šiol skiriasi nacionalinės nuostatos dėl tabako gaminių ženklinimo, ypač dėl kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, kuriuos sudaro paveikslėlis ir tekstas, informacijos apie metimo rūkyti pagalbos paslaugas ir reklaminių elementų vienetiniuose pakeliuose ir ant jų;

(23)      tokie skirtumai gali sudaryti kliūčių prekybai bei trukdyti sklandžiam tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, todėl juos reikėtų pašalinti. Be to, įmanoma, kad vartotojai kai kuriose valstybėse narėse gali būti geriau informuojami apie tabako gaminių keliamą riziką sveikatai nei vartotojai kitose valstybėse narėse. Nesiėmus tolesnių veiksmų Sąjungos lygiu, tikėtina, kad esami skirtumai ateinančiais metais didės;

(24)      nuostatų dėl ženklinimo pritaikymas taip pat būtinas siekiant suderinti Sąjungos lygiu taikomas taisykles su tarptautiniais pokyčiais. Pavyzdžiui, [Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos] gairėse dėl tabako gaminių pakuočių ir ženklinimo raginama pateikti didelius vaizdinius įspėjimus abiejose pagrindinėse informacijos pateikimo vietose, nustatyti privalomą informacijos dėl metimo rūkyti teikimą ir griežtas taisykles dėl klaidinančios informacijos. Nuostatos dėl klaidinančios informacijos papildys bendrą vartotojus klaidinančios verslo komercinės praktikos draudimą, nustatytą [2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005, p. 22)].“

4        Šios direktyvos 1 straipsnyje „Dalykas“ nustatyta:

„Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius:

<…>

b)      tam tikrus tabako gaminių ženklinimo ir pakuočių aspektus, įskaitant įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, pateikiamus ant vienetinių tabako gaminių pakelių ir bet kokios išorinės pakuotės, taip pat atsekamumą ir saugumo elementus, kurie taikomi tabako gaminiams, siekiant užtikrinti jų atitiktį šiai direktyvai;

<…>

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiam tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimui, pagrindu laikant aukštą žmonių, ypač jaunimo, sveikatos apsaugos lygį, ir laikytis Sąjungos įsipareigojimų pagal [Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvenciją].“

5        Minėtos direktyvos 2 straipsnyje „Terminų apibrėžtys“ nustatyta:

„Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

<…>

33)      kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai – įspėjimas apie galimą žalą sveikatai, kurį sudaro tekstinis įspėjimas ir atitinkama nuotrauka ar iliustracija, kaip numatyta šioje direktyvoje;

<…>

40)      pateikimas rinkai – gaminių, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą, teikimas Sąjungoje esantiems vartotojams už mokestį ar nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą; <…>

<…>“

6        Tos pačios direktyvos II antraštinėje dalyje „Tabako gaminiai“ yra II skyrius „Ženklinimas ir pakuotės“. Šiame Direktyvos 2014/40 skyriuje esančio 8 straipsnio „Bendrosios nuostatos“ 1, 3 ir 8 dalyse nustatyta:

„1.      Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės pateikiami šiame skyriuje numatyti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, valstybine kalba ar kalbomis.

<…>

3.      Valstybės narės užtikrina, kad ant vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės esantys įspėjimai apie galimą žalą sveikatai būtų atspausdinti nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis ir matomi visi, jie nebūtų iš dalies ar visiškai uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų ženklais, saugumo elementais, vyniojimui skirtais maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai pateikiami rinkai. Ant vienetinių tabako gaminių pakelių, išskyrus cigarečių pakelius ir cigaretėms sukti skirto tabako maišelius, įspėjimai apie galimą žalą sveikatai gali būti pateikti lipdukuose su sąlyga, kad tokių lipdukų neįmanoma pašalinti. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi išlikti nepaliesti atidarant vienetinį pakelį, išskyrus pakelių su viršutiniu atverčiamu dangteliu atveju, kai įspėjimai apie galimą žalą sveikatai gali būti perplėšiami atidarant pakelį, bet tik taip, kad nebūtų pažeistas teksto, nuotraukų ir informacijos dėl metimo rūkyti grafinis vientisumas ir matomumas.

<…>

8.      Vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių atvaizdai turi atitikti šio skyriaus nuostatas.“

7        Šios direktyvos 10 straipsnio „Kombinuoti įspėjimai apie rūkomojo tabako gaminių galimą žalą sveikatai“ 1 dalyje nurodyta:

„Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai. Kombinuoti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi:

a)      būti sudaryti iš tekstinių įspėjimų, nurodytų I priede, ir atitinkamos spalvotos nuotraukos, pateiktos vaizdinių įspėjimų pavyzdžiuose II priede [„Kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai vaizdinių įspėjimų sąrašas“].“

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

8        JS, valdantis du prekybos centrus Miunchene (Vokietija), nuo 2017 m. gegužės 20 d. šių prekybos centrų kasose įrengė cigarečių pakelių išdavimo automatus. Cigarečių pakeliai buvo laikomi šių automatų viduje, todėl jie klientams nebuvo matomi. Nors ant minėtuose automatuose esančių prekių pasirinkimo mygtukų buvo galima nustatyti įvairius grafiškai atvaizduotus cigarečių prekių ženklus, pagal teisės aktus reikalaujamų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai ant jų nebuvo.

9        Norėdamas nusipirkti cigarečių pakelį klientas turėdavo paprašyti kasininko aktyvuoti išdavimo automatą. Tada klientas pats turėdavo spustelėti atitinkamą pageidaujamo cigarečių pakelio pasirinkimo mygtuką, taigi tas pakelis patekdavo tiesiai ant kasos konvejerio, kad klientas galėtų už jį atsiskaityti.

10      Pro Rauchfrei – tai pelno nesiekianti asociacija, ginanti pasyviai rūkančių asmenų teises. Ji pateikė ieškinį Landgericht München I (Miuncheno I apygardos teismas, Vokietija), siekdama uždrausti JS siūlyti tabako gaminius, visų pirma cigaretes, naudojant įrenginį, kuris pasiūlymo pirkti pateikimo momentu vartotojui uždengia įspėjimus apie galimą žalą sveikatai ant tabako gaminių vienetinių pakelių ir bet kokios išorinės pakuotės. Subsidiariai ji prašė uždrausti JS siūlyti tokias prekes naudojant įrenginį, kuris tik atkuria cigarečių vienetinių pakelių atvaizdą, tačiau nepateikia privalomų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai.

11      Landgericht München I (Miuncheno I apygardos teismas) atmetė šį ieškinį.

12      Pro Rauchfrei pateikė apeliacinį skundą dėl to sprendimo Oberlandesgericht München (Miuncheno aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija); šis jį taip pat atmetė. Šiomis aplinkybėmis dėl tokio sprendimo ji nusprendė pateikti kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija).

13      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad šio kasacinio skundo sprendimas priklauso nuo Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio ir 8 straipsnio 8 dalies išaiškinimo.

14      Kiek tai susiję su Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonių dėl sąvokos „pateikimas rinkai“ reikšmės ir dėl šioje nuostatoje numatyto draudimo uždengti įspėjimus „kitomis priemonėmis“.

15      Kiek tai susiję su Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalimi, minėtam teismui kyla klausimas, ar sąvoka „vienetinių pakelių atvaizdai“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima tokius grafinius vaizdus, kaip nurodyti ant šių išdavimo automatų mygtukų. Jis taip pat klausia, ar prireikus tenkinami šio straipsnio reikalavimai, jeigu prieš pirkdamas prekę vartotojas gauna iš automato vienetinį pakelį su reikalaujamais įspėjimais. Minėto teismo teigimu, tokį ant automato pateiktą grafinį atvaizdą, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, vartotojas gali susieti su vienetiniu pakeliu dėl jo apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo, net jei šiame atvaizde neatkuriamas tikroviškas originalios pakuotės vaizdas. Vis dėlto, kai vartotojas iš automato gauna cigarečių pakelį, jis prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį turi galimybę jį apžiūrėti ir susipažinti su reikalaujamais įspėjimais apie galimą žalą sveikatai.

16      Tokiomis aplinkybėmis Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1.      Ar sąvoka „pateikimas rinkai“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį, apima tabako gaminių išdėstymą prekių išdavimo automatuose taip, kad, nors ant automatuose esančių cigarečių pakelių pateikiami teisės aktuose nustatyti įspėjimai, automatuose parduodami cigarečių pakeliai laikomi taip, kad vartotojas jų iš pradžių nemato, todėl įspėjimai ant pakelių tampa matomi tik tada, kai klientas, kasininkui aktyvavus automatą, spusteli parinktį ir cigarečių pakelis iškrenta ant kasos konvejerio dar iki atsiskaitymo už prekę?

2.      Ar Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje nustatytas draudimas įspėjimus „uždengti <…> kitomis priemonėmis“ apima situaciją, kai pateikiant prekes automate uždengiama visa tabako pakuotė?

3.      Ar Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalyje nurodyta sąlyga dėl „vienetinių pakelių atvaizdų“ tenkinama ir tada, kai nėra atvaizduojama tikroviška originali pakuotė, bet vartotojas pateiktą atvaizdą susieja su tabako pakuote dėl jo apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo?

4.      Ar Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalyje nustatyti reikalavimai tenkinami, nepaisant naudojamo atvaizdo, jau tuomet, kai vartotojas prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį turi galimybę pamatyti cigarečių pakuotes su reikalaujamais įspėjimais?“

 Dėl prejudicinių klausimų

 Dėl trečiojo klausimo

17      Trečiuoju klausimu, kurį reikia nagrinėti pirmiausia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad „vienetinio pakelio atvaizdas“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, yra atvaizdas, kuriuo nėra atkartojamas tikroviškas vienetinis cigarečių pakelis, bet vartotojas tą atvaizdą susieja su tokiu vienetiniu pakeliu dėl jo apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo.

18      Pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalį vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių atvaizdai turi atitikti šio direktyvos II antraštinės dalies II skyriaus nuostatas.

19      Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 1 dalyje, kuri yra neatskiriama šios direktyvos II antraštinės dalies II skyriaus dalis, nustatyta, kad ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės pateikiami tame skyriuje numatyti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, valstybine kalba ar kalbomis.

20      Taigi iš Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalies, siejamos su jos 8 straipsnio 1 dalimi, matyti, kad visuose vartotojams Sąjungoje skirtuose vienetinių pakelių ir bet kokios išorinės pakuotės atvaizduose turi būti pateikti Direktyvos 2014/40 II antraštinės dalies II skyriaus nuostatose numatyti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai.

21      Vis dėlto sąvoka „vienetinių pakelių atvaizdai“ šiame straipsnyje ar bet kuriose kitose šios direktyvos nuostatose nėra apibrėžta.

22      Šiuo klausimu, kaip savo išvados 58 punkte nurodė generalinis advokatas, pažymėtina, kad sąvokų, kurių apibrėžtis nepateikiama, reikšmė ir apimtis turi būti nustatoma pagal jų įprastą reikšmę bendrinėje kalboje, atsižvelgiant į jų vartojimo kontekstą ir teisės aktų, kuriuose jie vartojami, tikslus (šiuo klausimu žr. 2021 m. balandžio 22 d. Sprendimo Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

23      Pirma, dėl sąvokos „atvaizdas“ įprastos reikšmės generalinis advokatas savo išvados 59 punkte nurodė, kad ši sąvoka apima ne tik tikrovišką objekto, kurį siekiama pavaizduoti, atvaizdavimą, bet ir šio objekto formos imitaciją. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjo vartojamos sąvokos – pavyzdžiui, Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalies versijose ispanų („imagen“), vokiečių („Bild“), anglų („image“), prancūzų („image“) arba net lenkų („wygląd“) kalbomis – šiose skirtingose kalbinėse versijose turi reikšmę, kuri apima imitaciją, atkuriančią atvaizduoto objekto kontūrus, proporcijas, spalvas ir formas.

24      Iš to matyti, kad sąvoka „atvaizdas“, kaip ji suprantama pagal šį straipsnį, turi būti suprantama taip, kad ji, žinoma, apima tikrovišką vienetinių tabako gaminių pakelių atvaizdavimą, bet juo neapsiriboja.

25      Antra, šį aiškinimą patvirtina Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalies konteksto analizė. Iš šios direktyvos II priedo pavadinimo „Kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai vaizdinių įspėjimų sąrašas“ matyti, kad sąvoka „atvaizdas“ apima kombinuotus įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, kurie, remiantis minėtos direktyvos 2 straipsnio 33 punkte pateiktomis jų apibrėžtimi, yra įspėjimai, apimantys ne tik nuotraukas, bet ir pranešimus bei iliustracijas. Todėl ši sąvoka negali būti suprantama kaip nurodanti tik vienetinių pakelių nuotraukas.

26      Trečia, platus sąvokos „vienetinio pakelio atvaizdai“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalį, aiškinimas, pagal kurį ji apima ne tik tikrovišką vienetinių pakelių atvaizdavimą, bet ir atvaizdus, kuriuos vartotojai susieja su tokiais pakeliais, atitinka šios direktyvos tikslus, visų pirma jos 8 straipsniu siekiamą tikslą.

27      Viena vertus, pagal Direktyvos 2014/40 1 straipsnį šia direktyva siekiama dvejopo tikslo – sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiam tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimui, pagrindu laikant aukštą žmonių, ypač jaunimo, sveikatos apsaugos lygį (2019 m. sausio 30 d. Sprendimo Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, 38 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Šiuo tikslu šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, susijusias, be kita ko, su tam tikrais tabako gaminių ženklinimo ir pakuočių aspektais, ypač su įspėjimais apie galimą žalą sveikatai, pateikiamais ant vienetinių tabako gaminių pakelių ir bet kokios išorinės pakuotės, taip pat su atsekamumu ir saugumo elementais, kurie taikomi tabako gaminiams, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi minėtos direktyvos.

28      Kita vertus, kaip savo išvados 63 punkte nurodė generalinis advokatas, Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalimi siekiama, be kita ko, neleisti apeiti šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, pagal kurią ant kiekvieno tabako gaminio vienetinio pakelio turi būti reikalaujami įspėjimai apie galimą žalą sveikatai. Iš tiesų minėtos direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje šios taisyklės veiksmingumas užtikrinamas uždraudžiant uždengti ar pertraukti šiuos įspėjimus. Tos pačios direktyvos 8 straipsnio 8 dalimi visų pirma siekiama užkirsti kelią situacijai, kai pardavėjas, norėdamas išvengti reikalaujamų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai demonstravimo prekybos vietoje, vietoj vienetinių pakelių, ant kurių yra tokie įspėjimai, rodo šių pakelių atvaizdus be įspėjimų. Pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalį reikalaujant, kad ant tabako pakuočių atvaizdų taip pat būtų pateikti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai, norima užkirsti kelią minėtai situacijai, taip užtikrinant šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės veiksmingumą, panašiai, kaip ir jos 8 straipsnio 3 dalies atveju.

29      Direktyvos 2014/40 II antraštinės dalies II skyriaus nuostatose numatytais įspėjimais apie galimą žalą sveikatai, be kita ko, siekiama geriau informuoti apie tabako gaminių vartojimo keliamą riziką sveikatai, daryti stiprų ir ilgalaikį emocinį poveikį ir taip paskatinti šių gaminių vartotojus, ypač pažeidžiamesnius, pavyzdžiui, menką išsilavinimą turinčius, asmenis, vaikus ir jaunimą sumažinti jų vartojimą arba jo atsisakyti (šiuo klausimu žr. 2016 m. gegužės 4 d. Sprendimo Philip Morris Brands ir kt., C‑547/14, EU:C:2016:325, 204 punktą).

30      Vis dėlto, kaip pažymi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atvaizdas, kurį vartotojas susieja su vienetiniu tabako gaminio pakeliu, gali sukelti norą pirkti taip pat, kaip tikroviškas atvaizdavimas, o reikalaujami įspėjimai apie galimą žalą sveikatai yra atgrasantys. Vadinasi, plačiai aiškinant sąvoką „vienetinių pakelių atvaizdai“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalį, kuri apima ir tokius atvaizdus, atsiranda reikalavimas ant šių atvaizdų pateikti minėtus įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, o tai prisideda prie norimo atgrasomojo poveikio, taigi, ir prie žmonių sveikatos apsaugos.

31      Vadinasi, sąvoka „vienetinių pakelių atvaizdai“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalį, turi būti suprantama kaip apimanti atvaizdus, kuriuos vartotojas susieja su tokiais pakeliais dėl jų apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo. Kita vertus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar pagrindinėje byloje ant nagrinėjamų išdavimo automato pasirinkimo mygtukų pateikiami cigarečių prekių ženklų atvaizdai yra tokie, kuriuos vartotojas susieja su vienetiniais tabako gaminių pakeliais dėl jų apipavidalinimo.

32      Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad „vienetinio pakelio atvaizdas“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, yra atvaizdas, kuriuo nėra atkartojamas tikroviškas vienetinis cigarečių pakelis, bet vartotojas tą atvaizdą susieja su tokiu vienetiniu pakeliu dėl jo apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo.

 Dėl ketvirtojo klausimo

33      Ketvirtuoju klausimu, kurį reikia nagrinėti antroje vietoje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad cigarečių pakelio atvaizdas, kuriam taikoma ši nuostata, tačiau ant kurio nėra šios direktyvos II antraštinės dalies II skyriuje numatytų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, vis dėlto atitinka minėtą nuostatą, jeigu vartotojas dar prieš įsigydamas prekę turi galimybę pamatyti šiuos įspėjimus ant tokį atvaizdą atitinkančio cigarečių pakelio.

34      Svarbu priminti, kad Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių atvaizdai turi atitikti šios direktyvos II antraštinės dalies II skyriaus nuostatas, taigi ant jų turi būti pateikti šio straipsnio 1 dalyje reikalaujami įspėjimai apie galimą žalą sveikatai.

35      Kaip savo išvados 73 punkte pažymėjo generalinis advokatas, pagal šią taisyklę draudžiama naudoti vartotojams Sąjungoje skirtus atvaizdus, kuriuose nenurodyta nustatytų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, neatsižvelgiant į prekių, į kurias daroma nuoroda šiuose atvaizduose, pirkimo procesą.

36      Taigi į ketvirtąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2014/40 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad cigarečių pakelio atvaizdas, kuriam taikoma ši nuostata, tačiau ant kurio nėra šios direktyvos II antraštinės dalies II skyriuje numatytų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, neatitinka minėtos nuostatos, net jeigu vartotojas dar prieš įsigydamas prekę turi galimybę pamatyti šiuos įspėjimus ant tokį atvaizdą atitinkančio cigarečių pakelio.

 Dėl pirmojo ir antrojo klausimų

37      Atsižvelgiant į atsakymus į trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus, nereikia atsakyti į pirmąjį ir antrąjį klausimus.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

38      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

1.      2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad „vienetinio pakelio atvaizdas“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, yra atvaizdas, kuriuo nėra atkartojamas tikroviškas vienetinis cigarečių pakelis, bet vartotojas tą atvaizdą susieja su tokiu vienetiniu pakeliu dėl jo apipavidalinimo, t. y. kontūrų, proporcijų, spalvų ir prekių ženklo logotipo.

2.      Direktyvos 2014/40/ES 8 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad cigarečių pakelio atvaizdas, kuriam taikoma ši nuostata, tačiau ant kurio nėra šios direktyvos II antraštinės dalies II skyriuje numatytų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, neatitinka minėtos nuostatos, net jeigu vartotojas dar prieš įsigydamas prekę turi galimybę pamatyti šiuos įspėjimus ant tokį atvaizdą atitinkančio cigarečių pakelio.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.