Language of document : ECLI:EU:C:2021:988

TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2021. gada 9. decembrī (*)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tabakas izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana – Direktīva 2014/40/ES – Marķējums un iepakojums – 8. panta 8. punkts – Brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas jānorāda uz katra tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma – Cigarešu paciņu tirdzniecības automāts – Brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas nav redzami no ārpuses – Iepakojuma vienību attēlojums – Uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietota “attēla”, kas reklāmas nolūkos vērsts uz patērētājiem Eiropas Savienībā, jēdziens

Lietā C‑370/20

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Bundesgerichtshof (Federālā augstākā tiesa, Vācija) iesniedza ar 2020. gada 25. jūnija lēmumu un kas Tiesā reģistrēts 2020. gada 7. augustā, tiesvedībā

Pro Rauchfrei eV

pret

JS e.K.,

TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: trešās palātas priekšsēdētāja K. Jirimēe [K. Jürimäe], kas pilda ceturtās palātas priekšsēdētāja pienākumus, tiesneši S. Rodins [S. Rodin] (referents) un N. Pisarra [N. Piçarra],

ģenerāladvokāts: J. Tančevs [E. Tanchev],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

–        JS e.K. vārdā – A. Meisterernst, Rechtsanwalt,

–        Eiropas Komisijas vārdā – C. Hödlmayr un I. Rubene, pārstāvji,

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2021. gada 15. jūlija tiesas sēdē,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV 2014, L 127, 1. lpp.) 8. panta 3. un 8. punkta interpretāciju.

2        Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar tiesvedību starp Pro Rauchfrei eV un JS e.K. par to, ka pēdējais minētais izmanto cigarešu paciņu tirdzniecības automātus, kā rezultātā patērētājam tiek slēpti uz cigarešu iepakojumiem norādītie brīdinājumi par ietekmi uz veselību.

 Atbilstošās tiesību normas

3        Direktīvas 2014/40 21.–24. apsvērumā ir noteikts:

“(21)      Atbilstoši šīs direktīvas mērķim – veicināt netraucētu tabakas un ar to saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par pamatu ņemot augsta līmeņa veselības, īpaši jauniešu veselības, aizsardzību, – un atbilstoši [Padomes Ieteikumam 2003/54/EK (2002. gada 2. decembris) par smēķēšanas novēršanu un iniciatīvām tabakas kontroles uzlabošanai (OV 2003, L 22, 31. lpp.)] būtu jāmudina dalībvalstis novērst šādu izstrādājumu pārdošanu bērniem un pusaudžiem, šim nolūkam pieņemot piemērotus pasākumus, ar kuriem nosaka un liek ievērot vecuma ierobežojumus.

(22)      Joprojām pastāv atšķirības starp valsts noteikumiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz tādiem kombinētiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kuri sastāv no attēla un teksta, informācijas par smēķēšanas atmešanas pakalpojumiem un reklāmas elementiem iepakojuma vienībās un uz tām.

(23)      Šādas atšķirības var radīt šķēršļus tirdzniecībai un kavēt netraucētu tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, tādēļ tās būtu jānovērš. Turklāt ir arī iespējams, ka dažās dalībvalstīs patērētāji ir labāk informēti par tabakas izstrādājumu radītajiem veselības apdraudējumiem nekā patērētāji citās dalībvalstīs. Bez turpmākas rīcības Savienības līmenī esošās atšķirības turpmākajos gados, visticamāk, palielināsies.

(24)      Lai panāktu Savienības līmenī piemērojamo noteikumu saskaņotību ar starptautiskām norisēm, ir jāpielāgo arī marķēšanas noteikumi. Piemēram, [Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli] pamatnostādnēs par tabakas izstrādājumu iepakojumu un marķēšanu ir paredzēts, ka uz abām lielākajām iepakojuma virsmām ir jāizvieto lieli ilustratīvi brīdinājumi, jānorāda obligāta informācija par smēķēšanas atmešanu, kā arī jāpieņem stingri noteikumi par maldinošu informāciju. Noteikumi par maldinošu informāciju papildinās vispārīgo patērētājus maldinošas komercprakses aizliegumu, kas noteikts [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV 2005, L 149, 22. lpp.)].”

4        Šīs direktīvas 1. pantā “Priekšmets” ir paredzēts:

“Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus par:

[..]

b)      dažiem tabakas izstrādājumu marķējuma un iepakojuma aspektiem, tostarp brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas jānorāda uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī izsekojamību un drošības pasākumiem, kas tiek piemēroti tabakas izstrādājumiem, lai panāktu to atbilstību šai direktīvai;

[..]

lai sekmētu netraucētu tabakas un ar to saistītu izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par pamatu ņemot augstu cilvēku, īpaši jauniešu, veselības aizsardzības līmeni un lai pildītu Savienības pienākumus, kas noteikti [Pasaules Veselības organizācijas Vispārējā konvencijā par tabakas kontroli].”

5        Saskaņā ar minētās direktīvas 2. pantu “Definīcijas”:

“Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

[..]

33)      “kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību” ir šajā direktīvā paredzēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas sastāv no rakstiska brīdinājuma un atbilstoša fotoattēla vai ilustrācijas;

[..]

40)      “laist tirgū” nozīmē padarīt izstrādājumus neatkarīgi no to ražošanas vietas pieejamus patērētājiem Savienībā par maksu vai bez tās, tostarp ar tālpārdošanas starpniecību; [..]

[..].”

6        Šīs pašas direktīvas II sadaļā “Tabakas izstrādājumi” ir ietverta II nodaļa “Marķējums un iepakojums”. Direktīvas 2014/40 8. panta “Vispārīgi noteikumi”, kas ietilpst šajā nodaļā, 1., 3. un 8. punktā ir noteikts:

“1.      Uz katras tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietoti šajā nodaļā paredzētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību tās dalībvalsts oficiālajā(‑ās) valodā(‑ās), kurā izstrādājumu laiž tirgū.

[..]

3.      Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas izstrādājumu tirgū, brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas atrodas uz iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma, ir drukāti tā, lai tos nevarētu noņemt vai izdzēst, un ir pilnībā redzami, tostarp tie nav daļēji vai pilnīgi noslēpti vai pārtraukti, izmantojot nodokļu markas, cenu zīmes, drošības elementus, apvalkus, apvākojumus, kastītes vai citus līdzekļus. Uz tādu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, kas nav cigaretes un tinamā tabaka maisiņos, brīdinājumus par ietekmi uz veselību var piestiprināt ar uzlīmju palīdzību ar noteikumu, ka tās nav noņemamas. Atverot iepakojuma vienību, brīdinājumi par ietekmi uz veselību paliek neskarti, izņemot iepakojumus ar atliecamu augšējo vāciņu, kuriem brīdinājumus par ietekmi uz veselību iepakojuma vienības atvēršanas brīdī var pārplēst, bet vienīgi tā, lai tiktu nodrošināts teksta, fotoattēlu un informācijas par smēķēšanas atmešanu grafiskais veselums un uzskatāmība.

[..]

8.      Uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotie attēli, kas reklāmas nolūkos vērsti uz patērētājiem Savienībā, atbilst šīs nodaļas noteikumiem.”

7        Šīs direktīvas 10. panta “Kombinētie brīdinājumi par smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību” 1. punktā ir paredzēts:

“Uz katras smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietoti kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Kombinētais brīdinājums par ietekmi uz veselību:

a)      ietver rakstiskus brīdinājumus, kas norādīti šīs direktīvas I pielikuma sarakstā, un attiecīga krāsaina fotoattēla, kas iekļauts attēlu galerijā II pielikumā [“Attēlu galerija (ar kombinētiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību)”].”

 Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi

8        JS, divu lielveikalu Minhenē (Vācija) pārvaldnieks, kopš 2017. gada 20. maija ir uzstādījis cigarešu paciņu tirdzniecības automātus pie šo lielveikalu kasēm. Cigarešu paciņas tika uzglabātas šajos automātos, tāpēc klientiem šīs paciņas nebija redzamas. Minēto automātu izvēles pogas, protams, ļāva identificēt dažādus cigarešu zīmolus ar grafisko attēlojumu, taču bez tiesību aktos paredzētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

9        Lai nopirktu cigarešu paciņu, klientam bija jālūdz, lai kasieris atbloķē automātu. Pēc tam viņam pašam bija jānospiež poga, kas atbilst izvēlētajai cigarešu paciņai, kura pēc tam tiek nosūtīta tieši uz kases lenti, lai klients varētu par to samaksāt.

10      Pro Rauchfrei ir bezpeļņas apvienība, kas aizsargā pasīvo smēķētāju tiesības. Tā cēla prasību Landgericht München I (Minhenes I apgabaltiesa, Vācija), lai aizliegtu JS piedāvāt tabakas izstrādājumus, it īpaši cigaretes, izmantojot ierīci, kā rezultātā patērētājam piedāvājuma brīdī tiek slēpti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas ir norādīti uz tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma. Pakārtoti tā lūdza aizliegt JS piedāvāt šādus izstrādājumus, izmantojot ierīci, kurā bez brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kam tajos ir jābūt norādītiem, ir atveidots tikai cigarešu iepakojuma vienību attēls.

11      Landgericht München I (Minhenes I apgabaltiesa) šo prasību noraidīja.

12      Pro Rauchfrei par šo nolēmumu iesniedza apelācijas sūdzību Oberlandesgericht München (Federālās zemes Augstākā tiesa Minhenē, Vācija), kura to arī noraidīja. Šādos apstākļos tā nolēma vērsties iesniedzējtiesā – Bundesgerichtshof (Federālā augstākā tiesa, Vācija) – ar revīzijas sūdzību par šo spriedumu.

13      Iesniedzējtiesa uzskata, ka šīs sūdzības iznākums ir atkarīgs no Direktīvas 2014/40 8. panta 3. punkta pirmā teikuma un 8. panta 8. punkta interpretācijas.

14      Attiecībā uz Direktīvas 2014/40 8. panta 3. punkta pirmo teikumu iesniedzējtiesa pauž šaubas par šajā tiesību normā paredzētā jēdziena “laišana tirgū” nozīmi un par šajā tiesību normā paredzētā aizlieguma slēpt brīdinājumus, izmantojot “citus līdzekļus”, tvērumu.

15      Saistībā ar Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punktu šī tiesa jautā, vai jēdziens “uz iepakojuma vienībām izvietoti attēli” šīs tiesību normas izpratnē attiecas uz tādiem grafiskiem attēlojumiem, kādi ir izvietoti uz šo tirdzniecības automātu pogām. Tā arī jautā, vai attiecīgā gadījumā šī panta prasības ir izpildītas, ja patērētājs pirms pirkuma saņem no automāta iepakojuma vienību, kurā ir ietverti tiesību aktos paredzētie brīdinājumi. Minētā tiesa uzskata, ka patērētājs uz tāda tirdzniecības automāta, kāds aplūkots pamatlietā, izvietoto grafisko attēlojumu var saistīt ar iepakojuma vienību tā izskata, proti, kontūru, proporciju, krāsu un zīmola logotipa, dēļ, pat ja šis attēls nav precīzs oriģinālā iepakojuma attēlojums. Tomēr, tiklīdz tirdzniecības automāts patērētājam ir izsniedzis cigarešu paciņu, viņam pirms pirkuma līguma noslēgšanas esot iespēja to aplūkot un iepazīties ar tiesību aktos noteiktajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

16      Šādos apstākļos Bundesgerichtshof (Federālā augstākā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

“1)      Vai jēdziens “laišana tirgū” Direktīvas 2014/40 8. panta 3. punkta pirmā teikuma izpratnē attiecas uz tabakas izstrādājumu piedāvāšanu, izmantojot preču tirdzniecības automātus, tādā veidā, ka, lai gan uz tajā esošajām cigarešu paciņām ir izvietoti likumā noteiktie brīdinājumi, tomēr cigarešu paciņas tirdzniecības automātā sākotnēji tiek glabātas patērētājam neredzamā veidā un uz tām esošie brīdinājumi kļūst redzami tikai pēc tam, kad klients izmanto tirdzniecības automātu, kuru pirms tam ir aktivizējis kasieris, un cigarešu paciņa tādējādi vēl pirms maksājuma veikšanas tiek izsniegta uz kases lentes?

2)      Vai Direktīvas 2014/40 8. panta 3. punkta pirmajā teikumā paredzētais aizliegums “noslēpt [brīdinājumus], izmantojot citus līdzekļus”, attiecas uz gadījumu, kad, piedāvājot preces ar tirdzniecības automāta palīdzību, noslēpts tiek viss tabakas izstrādājuma iepakojums?

3)      Vai Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punktā ietvertais kritērijs “uz iepakojuma vienības izvietots attēls” ir izpildīts arī tad, ja attēlojums gan nav precīzs oriģinālā iepakojuma attēls, tomēr patērētājs attēlu, pamatojoties uz tā dizainu attiecībā uz kontūrām, proporcijām, krāsām un zīmolu, saista ar tabakas izstrādājuma iepakojumu?

4)      Vai neatkarīgi no izmantotā attēlojuma tiek izpildītas Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punktā noteiktās prasības, ja patērētājam pirms pirkuma līguma slēgšanas ir iespēja apskatīt cigarešu paciņas ar noteiktajiem brīdinājumiem?”

 Par prejudiciālajiem jautājumiem

 Par trešo jautājumu

17      Uzdodot trešo jautājumu, kas ir jāizskata vispirms, iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “uz iepakojuma vienības izvietots attēls” šīs tiesību normas izpratnē ir attēls, kas ir nevis cigarešu iepakojuma vienības precīzs attēlojums, bet gan tas, ko patērētājs saista ar šādu iepakojuma vienību tā izskata, proti, kontūru, krāsu, proporciju, kā arī zīmola logotipa, dēļ.

18      Saskaņā ar Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punktu uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotajiem attēliem, kas reklāmas nolūkos vērsti uz patērētājiem Savienībā, ir jāatbilst šīs direktīvas II sadaļas II nodaļas noteikumiem.

19      Saskaņā ar Direktīvas 2014/40 8. panta 1. punktu, kas ietilpst tās II sadaļas II nodaļā, uz katras tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietoti šajā nodaļā paredzētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību tās dalībvalsts oficiālajā(‑ās) valodā(‑ās), kurā izstrādājumu laiž tirgū.

20      Tādējādi no Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta, lasot to kopsakarā ar tās 8. panta 1. punktu, izriet, ka uz visām iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotajiem attēliem, kas reklāmas nolūkos vērsti uz patērētājiem Savienībā, ir jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas paredzēti Direktīvas 2014/40 II sadaļas II nodaļas noteikumos.

21      Savukārt jēdziens “uz iepakojuma vienībām izvietotie attēli” nav definēts ne šajā pantā, ne kādā citā šīs direktīvas tiesību normā.

22      Šajā ziņā, kā ģenerāladvokāts ir norādījis secinājumu 58. punktā, šādas definīcijas neesamības gadījumā jēdzienu nozīme un apjoms ir jānoskaidro saskaņā ar to ierasto nozīmi ikdienas valodā, ņemot vērā kontekstu, kādā tie tiek lietoti, un ar tiesisko regulējumu, kurā tie ietilpst, sasniedzamos mērķus (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2021. gada 22. aprīlis, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, 22. punkts un tajā minētā judikatūra).

23      Pirmkārt, attiecībā uz jēdziena “attēls” ierasto nozīmi ģenerāladvokāts secinājumu 59. punktā ir norādījis, ka šis jēdziens attiecas uz šīs lietas formas imitāciju, ko tas paredz aprakstīt, un ne tikai uz šīs lietas precīziem attēliem. Šajā ziņā ir jānorāda, ka terminiem, kurus ir izmantojis Savienības likumdevējs, piemēram, Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta spāņu (“imagen”), vācu (“Bild”), angļu (“image”), franču (“image”) vai arī poļu (“wygląd”) valodas versijās, šajās dažādajās valodās ir nozīme, kas attiecas uz imitāciju, kura pamatojas uz attēlotās lietas kontūrām, proporcijām, krāsām un formām.

24      No tā izriet, ka jēdziens “attēls” šī panta izpratnē ir jāsaprot kā tāds, kas, protams, ietver precīzus tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību attēlojumus, taču runa nav tikai par tādiem attēlojumiem.

25      Otrkārt, šādu interpretāciju apstiprina konteksta, kurā iekļaujas Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts, analīze. No šīs direktīvas II pielikuma nosaukuma “Attēlu galerija (ar kombinētiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību)” izriet, ka jēdziens “attēls” ietver kombinētus brīdinājumus par ietekmi uz veselību, kuri atbilstoši to definīcijai minētās direktīvas 2. panta 33) punktā ir brīdinājumi, kas ietver ne tikai fotoattēlus, bet arī rakstiskus brīdinājumus un ilustrācijas. Līdz ar to šis jēdziens nevar tikt saprasts kā tāds, kas apzīmē tikai iepakojuma vienību fotoattēlus.

26      Treškārt, jēdziena “uz iepakojuma vienībām izvietoti attēli” Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta izpratnē plaša interpretācija, kas ietver ne tikai precīzus iepakojuma vienību attēlus, bet arī attēlus, kurus patērētāji saista ar šādām vienībām, atbilst šīs direktīvas mērķiem un, konkrētāk, tās 8. panta mērķim.

27      Proti, pirmām kārtām, Direktīvas 2014/40 dubultais mērķis saskaņā ar tās 1. pantu ir sekmēt netraucētu tabakas un ar to saistītu izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par pamatu ņemot cilvēku, īpaši jauniešu, veselības aizsardzības augsto līmeni (spriedums, 2019. gada 30. janvāris, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, 38. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā nolūkā šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kas tostarp attiecas uz dažiem tabakas izstrādājumu marķējuma un iepakojuma aspektiem, tostarp brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas jānorāda uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī izsekojamību un drošības pasākumiem, kas tiek piemēroti tabakas izstrādājumiem, lai panāktu to, ka dalībvalstis ievēro minēto direktīvu.

28      Otrām kārtām, tāpat kā ģenerāladvokāts ir norādījis secinājumu 63. punktā, ir jānorāda, ka Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta mērķis tostarp ir novērst tā noteikuma apiešanu, kas ir ietverts šīs direktīvas 8. panta 1. punktā, saskaņā ar kuru uz katras tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības ir jābūt tiesību aktos noteiktiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Ar minētās direktīvas 8. panta 3. punktu, aizliedzot noslēpt vai pārtraukt šos brīdinājumus, tiek nodrošināta šī noteikuma efektivitāte. Šīs pašas direktīvas 8. panta 8. punkts tostarp attiecas uz situāciju, kad mazumtirgotājs cenšas izvairīties no jebkāda tiesību aktos noteikto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izstādīšanas tirdzniecības vietā, iepakojuma vienību, uz kuriem ir norādīti šie brīdinājumi, vietā izvietojot šo iepakojumu attēlus, uz kuriem nav izvietoti brīdinājumi. Pieprasot, lai uz tabakas iepakojuma attēliem arī būtu izvietoti tiesību aktos noteiktie brīdinājumi par ietekmi uz veselību, Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta mērķis ir novērst šādu situāciju, tādējādi līdzīgi šīs direktīvas 8. panta 3. punktam nodrošinot tās 8. panta 1. punktā paredzētā noteikuma efektivitāti.

29      Direktīvas 2014/40 II sadaļas II nodaļas noteikumos paredzēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību mērķis ir uzlabot informētību par veselības apdraudējumiem, ko rada tabakas izstrādājumu lietošana, atstāt spēcīgu un ilgstošu emocionālo ietekmi un tādējādi mudināt šo izstrādājumu patērētājus samazināt to patēriņu vai to atmest, it īpaši attiecībā uz tādām neaizsargātām personām kā mazizglītotas personas, bērni un jaunieši (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 4. maijs, Philip Morris Brands u.c., C‑547/14, EU:C:2016:325, 204. punkts).

30      Kā norāda iesniedzējtiesa, attēls, ko patērētājs saista ar tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību, gluži tāpat kā precīzs attēlojums, var radīt vēlmi veikt pirkumu, kamēr tiesību aktos noteiktie brīdinājumi par ietekmi uz veselību tomēr ir paredzēti atturēšanai no tā. No tā izriet, ka jēdziena “uz iepakojuma vienībām izvietotie attēli” Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta izpratnē plaša interpretācija, kas attiecas arī uz šādu attēlu, liek uz šiem attēliem norādīt brīdinājumus par ietekmi uz veselību, kas sekmē vēlamo preventīvo iedarbību un tādējādi arī cilvēku veselības aizsardzību.

31      Tātad jēdziens “uz iepakojuma vienībām izvietoti attēli” Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkta izpratnē ir jāsaprot kā tāds, kas ietver attēlus, kurus patērētājs saista ar šādām vienībām tā izskata, proti, kontūru, proporciju, krāsu, kā arī zīmola logotipa, dēļ. Savukārt iesniedzējtiesai ir jāizvērtē, vai pamatlietā uz šajā lietā aplūkoto tirdzniecības automātu izvēles pogām uzrādītie cigarešu zīmolu attēli ir attēli, kurus patērētājs saista ar tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām to izskata dēļ.

32      No visiem iepriekš minētajiem elementiem izriet, ka Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “uz iepakojuma vienības izvietots attēls” šīs tiesību normas izpratnē ir attēls, kas ir nevis cigarešu iepakojuma vienības precīzs attēlojums, bet gan tas, ko patērētājs saista ar šādu iepakojuma vienību tā izskata, proti, kontūru, proporciju, krāsu, kā arī zīmola logotipa, dēļ.

 Par ceturto jautājumu

33      Ar ceturto jautājumu, kas ir jāizskata otrām kārtām, iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka cigarešu paciņas attēls, uz kuru attiecas šī tiesību norma, bet uz kura nav brīdinājumu par ietekmi uz veselību, kas paredzēti šīs direktīvas II sadaļas II nodaļā, tomēr atbilst minētajai tiesību normai, ja patērētājam ir iespēja pirms pirkuma apskatīt šos brīdinājumus uz cigarešu paciņas, kas atbilst šādam attēlam.

34      Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punktu uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotajiem attēliem, kas reklāmas nolūkos vērsti uz patērētājiem Savienībā, ir jāatbilst šīs direktīvas II sadaļas II nodaļas noteikumiem un tādējādi uz tiem ir jābūt šī panta 1. punktā paredzētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

35      Kā ģenerāladvokāts ir norādījis secinājumu 73. punktā, šis noteikums aizliedz izmantot attēlus, kuri reklāmas nolūkos vērsti uz patērētājiem Savienībā un kuros nav norādīti paredzētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību, neatkarīgi no jebkāda izstrādājumu, uz kuriem šie attēli attiecas, pirkuma procesa.

36      Līdz ar to uz ceturto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka cigarešu paciņas attēls, uz kuru attiecas šī tiesību norma, bet uz kura nav brīdinājumu par ietekmi uz veselību, kas paredzēti šīs direktīvas II sadaļas II nodaļā, neatbilst minētajai tiesību normai, pat ja patērētājam ir iespēja pirms pirkuma apskatīt šos brīdinājumus uz cigarešu paciņas, kas atbilst šādam attēlam.

 Par pirmo un otro jautājumu

37      Ņemot vērā uz trešo un ceturto jautājumu sniegto atbildi, uz pirmo un otro jautājumu nav jāatbild.

 Par tiesāšanās izdevumiem

38      Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (ceturtā palāta) nospriež:

1)      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “uz iepakojuma vienības izvietots attēls” šīs tiesību normas izpratnē ir attēls, kas ir nevis cigarešu iepakojuma vienības precīzs attēlojums, bet gan tas, ko patērētājs saista ar šādu iepakojuma vienību tā izskata, proti, kontūru, proporciju, krāsu, kā arī zīmola logotipa, dēļ.

2)      Direktīvas 2014/40 8. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka cigarešu paciņas attēls, uz kuru attiecas šī tiesību norma, bet uz kura nav brīdinājumu par ietekmi uz veselību, kas paredzēti šīs direktīvas II sadaļas II nodaļā, neatbilst minētajai tiesību normai, pat ja patērētājam ir iespēja pirms pirkuma apskatīt šos brīdinājumus uz cigarešu paciņas, kas atbilst šādam attēlam.

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda – vācu.