Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 6. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-93/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka līgumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt OIL direktores 2011. gada 1. decembra lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu, kurš beidzās 2012. gada 15. janvārī;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, kas izriet no direktores 2012. gada 6. februāra vēstules, ar kuru tiek apstiprināts šis lēmums;

piespriest Komisijai viņam atlīdzināt par kaitējumu, kas nodarīts viņa karjerai no 2012. gada 15. janvāra līdz 30. jūnijam, tādā apmērā, kas atbilst starpībai starp viņa neto atalgojumu, kuru viņš būtu saņēmis OIL, un viņa saņemto neto bezdarbnieka pabalstu, un kas pagaidām ir novērtēts EUR 11 309 apmērā, un iemaksāt viņa labā Kopienas pensiju fondā summu, kas atbilst atalgojumam, kuru viņam bija jāsaņem;

nospriest, ka prasītāja darba līgums ar OIL ir jāatjauno uz nenoteiktu laiku no datuma, kad beidzas viņa pašreizējo saistību termiņš;

pakārtoti, piespriest Komisijai viņam izmaksāt kā kaitējuma atlīdzību viņa karjerai, kas viņam pretējā gadījumā tiks nodarīts, no šīs dienas, ko veido starpība starp atalgojumu un tiesībām uz pensiju, kuras viņš būtu ieguvis, ja darba līgums ar OIL būtu bijis pagarināts uz nenoteiktu laiku, un atalgojumu vai ienākumiem, kurus viņš ir saņēmis, un pensiju, kuru viņš būtu varējis saņemt;

piespriest Komisijai viņam izmaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu, kurš ir radies viņa darba līguma ar OIL nepagarināšanas dēļ, EUR 5000 apmērā;

piespriest Komisijai viņam izmaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu, kurš ir radies viņa 2010. gada novērtējuma ziņojuma prettiesiskuma dēļ, EUR 5000 apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.