Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 23 октомври 2013 г. — D'Agostino/Комисия

(Дело F-93/12)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Член 3а от УРДС — Неподновяване на договор — Задължение за полагане на грижа — Интерес на службата — Пълно и подробно разглеждане в рамките на всички служби на възможностите за заетост, съответстващи на предвидените в договора задачи)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luigi D'Agostino (Люксембург, Люксембург) (представител: адв. M.-A. Lucas)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Gattinara и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се поднови договорът на жалбоподателя като договорно нает служител

Диспозитив

Отменя решението на Европейската комисия от 1 декември 2011 г. да не се поднови договорът на г-н D’Agostino.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе една трета от съдебните разноски, направени от г-н D’Agostino.Г-н D’Agostino понася две трети от направените от него съдебни разноски.