Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 23. oktober 2013 – D’Agostino mod Kommissionen

(Sag F-93/12) 1

(Personalesag – kontraktansat – artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – ikke forlængelse af en kontrakt – omsorgspligt – tjenestens interesse – fuldstændig og indgående undersøgelse i samtlige tjenestegrene af beskæftigelsesmuligheder svarende til de opgaver, der er fastsat i kontrakten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annulation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 1. december 2011 om ikke at forlænge Luigi D’Agostinos kontrakt annulleres.

I øvrige frifindes Europa-Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Luigi D’Agostinos omkostninger.

Luigi D’Agostino bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 343 af 10.11.2012, s. 23.