Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 23. oktoobri 2013. aasta otsus – D’Agostino versus komisjon

(kohtuasi F-93/12)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 3a – Lepingu pikendamata jätmine – Hoolitsemiskohustus – Teenistuse huvid – Kõikides osakondades tehtud täielik ja üksikasjalik analüüs lepingus ette nähtud ülesannetele vastava ametikoha leidmiseks)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja lepingulise teenistuja leping pikendamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 1. detsembri 2011. aasta otsus, milles jäeti Luigi D’Agostino leping pikendamata.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik Luigi D’Agostino kohtukuludest.

Jätta kaks kolmandikku Luigi D’Agostino kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 343, 10.11.2012, lk 23.