Language of document : ECLI:EU:F:2013:178

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 7 november 2013

Mål F‑94/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan ingiven genom telefaxmeddelande inom fristen för väckande av talan – Advokatens egenhändiga underskrift skiljer sig från underskriften på originalexemplaret av ansökan som ingetts per post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio har ansökt om bland annat ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 23 april 2012 om avslag på hans klagomål av den 2 december 2011 och av beslutet av den 9 september 2011 om avslag på hans ansökan av den 30 maj 2011 samt skadestånd med 20 000 euro som ersättning för den skada han lidit till följd av att läkarsekretessen åsidosattes i samband med att invaliditetskommittén slutförde sitt arbete den 27 maj 2005 avseende invaliditetsförfarandet beträffande honom. Innan originalexemplaret av ansökan ingavs, inkom ett telefaxmeddelande till personaldomstolens kansli den 10 september 2012, vilket angavs vara en kopia av det originalexemplar av ansökan som ingavs per post.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – En advokats egenhändiga underskrift – Väsentlig föreskrift som ska tillämpas strikt – Föreligger inte – Avvisning

(Domstolens stadga, artiklarna 19 tredje stycket och 21 första stycket samt bilaga I, artikel 7.1, personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1)

2.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Ansökan ingiven genom telefaxmeddelande inom fristen för väckande av talan – Advokatens egenhändiga underskrift skiljer sig från underskriften på originalexemplaret av ansökan som ingetts per post – Följder – Dagen för mottagande av telefaxmeddelandet beaktas inte vid bedömningen av om talan har väckts inom fristen

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34, tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

1.      Det framgår av artiklarna 19 tredje stycket och 21 första stycket i domstolens stadga att sökande ska företrädas av en person med behörighet i detta avseende och att talan således inte med giltig verkan kan väckas vid unionsdomstolarna genom en ansökan som undertecknats av den senare. Dessa bestämmelser ska enligt artikel 7.1 i bilaga I till samma stadga tillämpas på förfarandet vid personaldomstolen. Några avvikelser eller undantag från denna skyldighet har inte föreskrivits i vare sig domstolens stadga eller personaldomstolens rättegångsregler.

Kravet på en egenhändig underskrift från sökandens ombud säkerställer, av hänsyn till rättssäkerheten, att ansökan är äkta och utesluter risken för att den i själva verket inte har upprättats av en advokat eller ett ombud som saknar behörighet. I sin egenskap av företrädare i domstolsförfaranden utför de den viktiga uppgift de getts i domstolens stadga och i personaldomstolens rättegångsregler. Genom att utöva sitt ämbete ger de nämligen sökanden möjlighet att väcka talan vid personaldomstolen. Kravet är således att anse som en väsentlig formföreskrift som ska tillämpas strikt, vilket innebär att talan ska avvisas om kravet inte är uppfyllt.

(se punkterna 20 och 21)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1996, Lopes mot domstolen, C-174/96 P, punkt 8 och där angiven rättspraxis

Förstainstansrätten: 23 maj 2007, parlamentet mot Eistrup, T-223/06 P, punkterna 50–52

2.      I tvister i personalmål är det vid ingivande av originalexemplaret av varje inlaga inom den föreskrivna fristen enligt artikel 34 i rättegångsreglerna, inte tillåtet för den berörda partens företrädare att anbringa två olika egenhändiga namnteckningar, även om de är äkta, den ena på den handling som översänds via fax till personaldomstolens kansli och den andra på originalexemplaret som översänds med post eller som överlämnas personligen till personaldomstolens kansli.

Om det visar sig att originalexemplaret av inlagan som rent faktiskt ingetts till kansliet inom tio dagar efter översändandet av kopian av originalet via telefax till personaldomstolens kansli inte är försedd med samma namnteckning som finns på den handling som sändes via telefax, anser personaldomstolen att det kommit in två olika inlagor till dess kansli som var och en är försedd med olika namnteckningar, även om de anbringats av samma person. Eftersom översändandet av den text som skickades per fax inte uppfyller de rättssäkerhetskrav som stadgas i artikel 34 i rättegångsreglerna, kan det datum då handlingen sändes per telefax inte beaktas vid bedömningen av huruvida fristen för att väcka talan har iakttagits.

Fristen för att väcka talan fastställs i artikel 91.3 i tjänsteföreskrifterna. Från denna bestämmelse kan det inte göras undantag i personaldomstolens rättegångsregler. Det är följaktligen viktigt att originalexemplaret av ansökan upprättas senast när denna frist löper ut. Översändande via telefax är ur detta perspektiv inte enbart ett sätt att inge inlagan utan gör det även möjligt att bevisa att det originalexemplar av ansökan som inkom till personaldomstolens kansli sedan fristen hade löpt ut redan hade upprättats inom fristen för att väcka talan.

(se punkterna 23–25)

Hänvisning till

Domstolen: 22 september 2011, Bell & Ross BV mot harmoniseringsbyrån, C-426/10 P, punkterna 37–43

Personaldomstolen: 21 februari 2013, Marcuccio mot kommissionen, F-113/11, punkt 22