Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Okręgowego w Łodzi a Sądu Okręgowego w Warszawie- Polsko) – Miasto Łowicz v. Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) a Prokurator Generalny, zastoupený Prokuraturę Krajową, dříve Prokuratura Okręgowa w Płocku v. VX, WW, XV (C-563/18)

(Spojené věci C-558/18 a C-563/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU – Právní stát – Účinná právní ochrana v oblastech pokrytých právem Unie – Zásada nezávislosti soudnictví – Kárný režim vnitrostátních soudců – Pravomoc Soudního dvora – Článek 267 SFEU – Přípustnost – Výklad nezbytný k tomu, aby předkládající soud mohl vydat rozsudek – Pojem“

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci původního řízení

(Věc C-558/18)

Žalobce: Miasto Łowicz

Žalovaný: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Za účasti: Prokuratora Generalnego, zastupovaného Prokuraturę Krajową, dříve Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznika Praw Obywatelskich

(Věc C-563/18)

Žalobce: Prokurator Generalny, zastupovaný Prokuratura Krajowa, dříve Prokuratura Okręgowa w Płocku

Žalovaní: VX, WW, XV

Výrok

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané rozhodnutím Sądu Okręgowego w Łodzi (Krajský soud v Lodži, Polsko) ze dne 31. srpna 2018 a rozhodnutím Sądu Okręgowego w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě, Polsko) ze dne 4. září 2018 jsou nepřípustné.

____________

1 Úř. věst. C 44, 4.2.2019.