Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Okręgowy w Warszawie – Polska) – Miasto Łowicz / Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) i Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, początkowo Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV (C-563/18)

(Sprawy połączone C-558/18 i C-563/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Państwo prawne – Skuteczna ochrona prawna w dziedzinach objętych prawem Unii – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Krajowy system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów – Właściwość Trybunału – Artykuł 267 TFUE – Dopuszczalność – Wykładnia niezbędna do wydania wyroku przez sąd odsyłający – Pojęcie

Język postępowania: polski

Sądy odsyłające

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Strony w postępowaniach głównych

(Sprawa C-558/18)

Strona skarżąca: Miasto Łowicz

Strona pozwana: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Przy udziale: Prokuratora Generalnego zastępowanego przez Prokuraturę Krajową, początkowo Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Rzecznika Praw Obywatelskich

(Sprawa C-563/18)

Strona skarżąca: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, początkowo Prokuratura Okręgowa w Płocku

Strona pozwana: VX, WW, XV

Sentencja

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi (Polska) i przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) postanowieniami z dnia 31 sierpnia 2018 r. i 4 września 2018 r. są niedopuszczalne.

____________

1 Dz.U. C 44 z 4.2.2019.