Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. martā iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polija) – K.D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Lieta C-208/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītājs: K.D.

Atbildētājs: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2005/29/EK 1 3. panta 1. punkts kopsakarā ar 2. panta d punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka negodīgas komercprakses jēdziens koncentrējas tikai uz apstākļiem, kas saistīti ar līguma noslēgšanu un produkta prezentēšanu patērētājam, vai arī direktīva un līdz ar to arī negodīgas komercprakses jēdziens ir piemērojams arī situācijā, kurā tirgotājs, kas ir produkta autors, sagatavo maldinošu standartlīgumu, uz kura balstās cita tirgotāja sagatavots pārdošanas piedāvājums, un tādējādi tas nav tieši saistīts ar produkta laišanu apgrozībā?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā, vai ir jāpieņem, ka tirgotājs, kurš saskaņā ar Direktīvu 2005/29/EK ir atbildīgs par negodīgas komercprakses izmantošanu, ir tirgotājs, kurš ir atbildīgs par maldinoša standartlīguma sagatavošanu, vai tirgotājs, kurš uz šāda standartlīguma pamata prezentē produktu patērētājam un ir tieši atbildīgs par produkta laišanu apgrozībā, vai arī ir jāpieņem, ka Direktīvas 2005/29/EK izpratnē atbildīgi ir abi tirgotāji?

Vai Direktīvas 2005/29/EK 3. panta 2. punkts pieļauj tādu valsts tiesību normu (valsts tiesību interpretācija), kas ļauj patērētājam lūgt valsts tiesā atzīt par spēkā neesošu savstarpēju saistību līgumu, kas noslēgts ar tirgotāju, ja patērētāja griba noslēgt līgumu tika izteikta tirgotāja negodīgas komercprakses ietekmē?

Apstiprinošas atbildes uz trešo jautājumu gadījumā, vai ir jāpieņem, ka tirgotāja rīcība, kas izpaužas kā nesaprotama un neskaidra standartlīguma izmantošana attiecībās ar patērētāju, ir jāvērtē atbilstoši Direktīvai 93/13 2 un vai līdz ar to Direktīvas 93/13 5. pantā ietvertais nosacījums par līguma noteikumu sagatavošanu vienkāršā un skaidri saprotamā valodā ir jāinterpretē tādējādi, ka apdrošināšanas līgumos, kas ir piesaistīti apdrošināšanas kapitālieguldījumu fondam un kas tiek slēgti ar patērētājiem, individuāli nesaskaņots līguma noteikums, kurā nav tieši noteikta ieguldījuma riska pakāpe apdrošināšanas līguma darbības laikā, bet ir tikai informēts par iespēju zaudēt daļu no iemaksātās pirmās prēmijas un kārtējām prēmijām, ja persona atteiksies no apdrošināšanas pirms apdrošināšanas perioda beigām, atbilst šim nosacījumam?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV 2005, L 149, 22. lpp.).

2 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).