Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus (Rechtbank Midden-Nederland’i eelotsusetaotlus - Madalmaad) – Stichting Brein versus Jack Frederik Wullems, kes tegutseb ka nime „Filmspeler“ all

(kohtuasi C-527/15)1

(Eelotsusetaotlus – Intellektuaal- ja tööstusomand – Direktiiv 2001/29/EÜ – Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine – Artikli 3 lõige 1 – Üldsusele edastamine – Mõiste – Meediamängija müük – Lisad (add-ons) – Teoste avaldamine õiguste omajate loata – Ligipääs voogedastuse (streaming) veebisaitidele – Artikli 5 lõiked 1 ja 5 – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Seaduspärane kasutamine)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Midden-Nederland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stichting Brein

Kostja: Jack Frederik Wullems, kes tegutseb ka nime „Filmspeler“ all

Resolutsioon

Mõistet „üldsusele edastamine“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõike 1 mõttes tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab niisuguse meediamängija müüki, nagu on põhikohtuasjas kõne all, millesse on eelnevalt installeeritud veebis kättesaadavad lisad, mis sisaldavad hüperlinke, mis suunavad veebisaitidele, mida üldsusel on võimalik vabalt külastada ja kus autoriõigusega kaitstud teosed on tehtud üldsusele kättesaadavaks ilma autoriõiguse omajate loata.

Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõigetes 1 ja 5 sätestatut tuleb tõlgendada nii, et ajutise reprodutseerimise toimingud autoriõiguse omaja loata kolmanda isiku veebisaidil pakutava ja autoriõigusega kaitstud teose voogedastuses niisugusel meediamängijal, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ei vasta nimetatud sätetes ette nähtud tingimustele.

____________

1 ELT C 27, 25.1.2016.