Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczącej nakazania zwrotu pewnej kwoty wynagrodzenia wypłaconego skarżącej, będącej dawniej członkiem personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania A4 (AD12), a następnie urzędnikiem w grupie zaszeregowania AD6, na podstawie art. 85 regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie nakazania zwrotu kwoty 172 236,42 EUR na podstawie art. 85 regulaminu pracowniczego;

posiłkowo, nakazanie Komisji wypłaty odszkodowania skarżącej w wysokości 172 236,42 EUR lub, w dalszej kolejności posiłkowo, w wysokości kwot nienależnie wypłaconych do dnia, w którym nieprawidłowość została ujawniona, ale nie usunięta, lub, ostatecznie posiłkowo, w wysokości kwot nienależnie wypłaconych do listopada 2010 r., daty skorygowania wyłącznie mnożnika;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.