Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 5. jūlijā – BZ/ECB

(lieta F-71/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BZ (pārstāvis – N. Lhöest, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ECB lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums atzīt viņas slimību par arodslimību

Prasītājas prasījumi:

atcelt ECB 2012. gada 25. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidītas prasītājas prasības, kas iesniegtas 2011. gada 28. jūnijā un vēlāk – ar 2011. gada 24. oktobra un 2012. gada 20. februāra pārskata vēstulēm;

sekojoši, izpildīt prasītājas prasības, kas minētas viņas prasībā un pārskata vēstulēs, proti, ka ir jāveic pilnīga izmeklēšana un jāsagatavo atbilstošs ziņojums, lai tiktu uzskaitīti visi ar viņas stāvokli darbā saistītie fakti, kas ir noderīgi, lai sagatavotu ārsta novērtējumu;

noteikt ECB pienākumu paziņot prasītājai visus DG–H uzglabātos datus par viņas medicīnisko stāvokli un medicīniskajām procedūrām, ieskaitot datus, kas savākti līdz šim (ieskaitot atbildes uz aptauju, kas nav sniegtas anonīmi, kā arī citus savāktos datus (piemēram, DG–H organizēto interviju pierakstus, kas nav sniegti anonīmā veidā), kā arī datus, ko nākotnē var ievākt jaunas procedūras ietvaros. Ja šie dati ietvertu medicīnisku informāciju, tos var nosūtīt viņas ārstam);

piespriest ECB samaksāt prasītājai EUR 50 000 par procedūras veikšanas laikā notikušo nepamatoto kavēšanos;

piespriest ECB samaksāt prasītājai EUR 5000 kā juridiskos izdevumus par prettiesisku medicīnisko procedūru veikšanu;

piespriest ECB samaksāt prasītājai EUR 50 000 par morālo kaitējumu, kas radīts ar minētajām nelikumībām un papildu nevajadzīgo slogu, kas saistīts ar darba procedūru un invaliditātes procedūru;

piespriest ECB samaksāt prasītājai EUR 25 000 par mēģinājumu [kaitēt] prasītājas reputācijai un labajai slavai un par prettiesisko mēģinājumu izbeigt viņas līgumu;

piespriest ECB samaksāt prasītājai starpību starp viņas invaliditātes pabalstu un viņas pilnu algu kopš 2009. gada janvāra;

piespriest ECB samaksāt prasītājai EUR 100 000 par karjeras perspektīvas zaudējumu;

piespriest ECB prasītājai pilnā apmērā atmaksāt medicīniskos izdevumus, kas viņai radušies kopš 2006. gada saistībā ar viņas slimību;

piespriest ECB samaksāt prasītājai kavējuma procentus 8 % apmērā no piešķirtās summas;

piespriest ECB atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.