Language of document :

Žaloba podaná 5. júla 2012 – BZ/Európska centrálna banka

(vec F-71/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BZ (v zastúpení: N. Lhöest, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým ECB zamietla návrh žalobkyne na uznanie pôvodu jej choroby za chorobu z povolania

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie ECB z 25. apríla 2010, ktorým sa zamietli návrhy žalobkyne z 28. júna 2011, ako aj jej návrhy uvedené v ďalších listoch z 24. októbra a 20. februára 2012,

vyhovieť v dôsledku toho nárokom predloženým žalobkyňou v jej žiadosti a vo vyššie uvedených listoch, najmä vykonať primerané vyšetrenie a vyhotoviť primeraný posudok, ako aj vyhotoviť zoznam všetkých skutočností, ktoré sa týkali pracovných podmienok žalobkyne, ktoré môžu byť užitočné na lekárske posúdenie,

uložiť ECB povinnosť oznámiť žalobkyni všetky údaje, ktoré GR-H získalo a uchováva o jej zdravotnom stave a lekárskych vyšetreniach, t. j. všetky doteraz získané údaje (vrátane odpovedí na dotazník v znení, ktoré nebolo anonymizované), ďalšie údaje, ktoré bolo možné doteraz získať (ako poznámky z rokovaní s GR-H v znení, ktoré nebolo anonymizované), ako aj akékoľvek iné údaje, ktoré môžu byť získané v budúcnosti v rámci nového konania. Ak tieto údaje obsahujú lekárske údaje, môžu byť zaslané lekárovi žalobkyne,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni 50 000 eur z dôvodu bezdôvodného omeškaniu, ktoré malo vplyv na konanie,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni 5 000 eur ako náhrady trov právneho zastúpenia počas protiprávnych lekárskych vyšetrení,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni 50 000 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá jej bola spôsobená protiprávnym konaním ECB a dodatočnou nepotrebnou záťažou, ktorú musela znášať počas lekárskych vyšetrení,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni 25 000 eur ako náhrady za poškodenie cti a dobrej povesti a za protiprávny pokus o výpoveď pracovnej zmluvy,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni rozdielu medzi dávkami pre prípad práceneschopnosti priznaného žalobkyni a výškou jej odmeny od januára 2009,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni 100 000 eur z dôvodu straty možnosti služobného postupu,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni sumy zodpovedajúcej navyšovaniu odmeny, z dôvodu straty na zárobku v rozsahu siedmych bodov odmeny za rok (3,5 %) od roku 2009,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni všetkých liečebných nákladov vynaložených od roku 2006, ktoré boli spojené s chorobou žalobkyne,

zaviazať ECB na zaplatenie žalobkyni bežných úrokov z omeškania vo výške 8 % z priznanej sumy a

zaviazať ECB na náhradu trov konania.