Language of document :

Talan väckt den 5 juli 2012 – BZ mot ECB

(Mål F-71/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BZ (ombud: advokaten N. Lhöest)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av ECB:s beslut att avslå sökandens begäran att det ska fastslås att hennes sjukdom har orsakats av hennes arbete.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ECB:s beslut av den 25 april 2012 att avslå sökandens yrkanden i hennes begäran av den 28 juni 2011 och i senare skrivelser av den 24 oktober 2011 och den 20 februari 2012,

följaktligen bifalla sökandens yrkanden i hennes begäran och senare skrivelser, däribland att det ska genomföras en korrekt utredning och upprättas en korrekt rapport, så att samtliga omständigheter som rör hennes arbetssituation dokumenteras som grundlag för en läkarbedömning,

ålägga ECB att till sökanden utge samtliga data som insamlats och arkiverats av DG-H vad rör hennes hälsotillstånd och medicinska förfaranden, däribland de data som hittills insamlats (däri inbegripet svaren på frågeformuläret i icke-anonymiserad form samt övriga data som insamlats (exempelvis anteckningar från intervjuer som anordnats av DG-H, i icke-anonymiserad form) samt senare data, som kan tänkas insamlas inom ramen för ett nytt förfarande. Om dessa data innehåller medicinsk information, kan de sändas till hennes läkare.),

förplikta ECB att betala sökanden 50 000 euro som ersättning för orimlig tidsutdräkt i förfarandet,

förplikta ECB att betala sökanden 5 000 euro för advokatkostnader i de rättsstridiga medicinska förfarandena,

förplikta ECB att betala sökanden 50 000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden har lidit av dessa rättsstridigheter och för onödigt extraarbete med förfaranden som rör hennes arbete och hennes invaliditet,

förplikta ECB att betala sökanden 25 000 euro som ersättning för den skada hennes heder och ära har lidit och för det rättsstridiga försöket att säga upp hennes anställning,

förplikta ECB att betala sökanden mellanskillnaden mellan hennes invaliditetsersättning och hennes fulla lön, med retroaktiv verkan från och med januari 2009,

förplikta ECB att betala sökanden 100 000 euro som ersättning för hennes förlorade karriärmöjligheter,

förplikta ECB att betala sökanden ersättning för uteblivna lönehöjningar, med utgångspunkt från 7 lönepoäng per år (3.5 procent) med verkan från och med år 2009,

förplikta ECB att betala sökanden 100 procent ersättning för medicinska kostnader som hon haft sedan år 2006 med avseende på hennes sjukdom,

förplikta ECB att betala sökanden dröjsmålsränta med 8 procent på dessa belopp, och

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.