Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 listopada 2013 r. – Roulet przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-72 i F-10/13)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Artykuł 66 regulaminu pracowniczego – Były członek personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AD 12 – Zatrudnienie w charakterze urzędnika w grupie zaszeregowania AD 6 – Wypłacanie wynagrodzenia równoważnego urzędnikowi w grupie zaszeregowania AD 12 – Oczywisty błąd – Zwrot nadpłaconych kwot na mocy art. 85 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Josiane Roulet (Ottignies, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, é. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek o odszkodowanie złożony przez skarżącą na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego ze względu na błędy popełnione przy ustalaniu jej praw w związku z podjęciem służby oraz zwłokę w naprawieniu tych błędów. Po drugie, żądnie stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczącej nakazania zwrotu pewnej kwoty wynagrodzenia wypłaconego skarżącej, będącej dawniej członkiem personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania A 4 (AD 12), a następnie urzędnikiem w grupie zaszeregowania AD 6, na podstawie art. 85 regulaminu pracowniczego.Sentencja wyrokuSkargi w sprawach połączonych F-72/12 i F-10/13 zostają w części odrzucone i w pozostałym zakresie oddalone.Josiane Roulet pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.