Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – Bodson i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-73/12)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Umowny charakter stosunku pracy – Reforma systemu wynagradzania i awansu płacowego EBI)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Pierre Bodson i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, pełnomocnicy, adwokat P.E. Partsch)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności zawartych w rozliczeniach wynagrodzenia decyzji o zastosowaniu ogólnej decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustalenia awansu płacowego z ograniczeniem do 2,8% dla całego personelu oraz decyzji określającej siatkę osiągnięć wiążącą się z utratą 1% wynagrodzenia oraz, po drugie, żądanie zasądzenia od tej instytucji wypłaty różnicy w wynagrodzeniu z odsetkami za zwłokę oraz odszkodowania.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Jean-Pierre Bodson i siedmioro pozostałych skarżących, których nazwiska widnieją w załączniku, pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Inwestycyjny.