Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2016

Asia F-75/12

Daniel Wille

ja

Bo Skovsboell

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirto – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Daniel Wille ja Bo Skovsboell vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan 21.11.2011 ja 5.3.2012 tehdyt ”päätökset”, jotka koskevat heidän aikaisemmin toisessa järjestelmässä saavuttamiensa eläkeoikeuksien hyvittämistä Euroopan unionin eläkejärjestelmässä koskevaa laskelmaa ja, siltä osin kuin on tarpeellista, Euroopan komission nimittävän viranomaisen 19.4 ja 29.6.2012 tekemät päätökset, joilla hylättiin heidän näistä ”päätöksistä” tekemänsä valitukset.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Daniel Wille ja Bo Skovsboell vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

Palvelusvuosien hyvittämisehdotuksella, joka annetaan tiedoksi virkamiehelle toisessa järjestelmässä karttuneiden eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin eläkejärjestelmään, ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi sen, jolle se on osoitettu, oikeusasemaan muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi. Näin ollen se ei ole henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehelle vastainen toimi.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 62 kohta) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 58 kohta)