Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 15 juni 2016

Mål F-75/12

Daniel Wille

och

Bo Skovsboell

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Åtgärd som inte går någon emot – Avvisning av talan – Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken – Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som enligt artikel 106a i Euratomfördraget är tillämplig på det fördraget, varigenom Daniel Wille och Bo Skovsboell yrkat ogiltigförklaring av ”besluten” av den 21 november 2011 och 5 mars 2012, med beräkning av tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vid överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstemannen trädde i unionens tjänst, och såvitt det behövs, ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens tillsättningsmyndighets beslut av den 19 april 2012 och 29 juni 2012, om avslag på sökandenas klagomål på ”besluten” i vilka nämnda tillgodoräknande fastställdes.

Avgörande:      Talan ogillas. Daniel Wille och Bo Skovsboell ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Åtgärd som går någon emot – Begrepp – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vid överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstemannen trädde i unionens tjänst – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1; bilaga VIII, artikel 11.2)

Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, som översänts till en tjänsteman i samband med överföringen till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system, har inte bindande rättsverkningar som direkt och omedelbart påverkar den berördes rättsliga ställning, genom att klart förändra den. Det utgör följaktligen inte en åtgärd som går den berörde emot i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 18)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 62, och dom av den 13 oktober 2015,Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58