Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Wille i Skovsboell / Komisja

(Sprawa F-75/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Wille (Mouscron, Belgia) i Bo Skovsboell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, adwokaci, następnie D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, adwokaci, następnie J.N. Louis i S. Orlandi, adwokaci, wreszcie J.N. Louis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Baquero Cruz i D. Martin, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury, do których uprawnienia zostały uzyskane przed podjęciem służby w Komisji oraz oddalenie zażaleń złożonych przez skarżących.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona.

Daniel Wille i Bo Skovsboell pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. 287 z 22.9.2012, s. 41.