Language of document : ECLI:EU:C:2011:100

Věc C-236/09

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL a další

v.

Conseil des ministres

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle)

„Řízení o předběžné otázce – Základní práva – Boj proti diskriminaci – Rovné zacházení s muži a ženami – Přístup ke zboží a službám a jejich poskytování – Pojistné a pojistné plnění – Pojistněmatematické faktory – Zohlednění kritéria pohlaví jakožto faktoru pro posouzení pojistného rizika – Smlouvy o soukromém životním pojištění– Směrnice 2004/113/ES – Článek 5 odst. 2 – Časově neomezená výjimka – Listina základních práv Evropské unie – Články 21 a 23 – Neplatnost“

Shrnutí rozsudku

Unijní právo – Zásady – Rovné zacházení – Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování – Směrnice 2004/113 – Pojistněmatematické faktory

(Směrnice Rady 2004/113, čl. 5 odst. 2) )

Článek 5 odst. 2 směrnice 2004/113, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, je neplatný s účinností od 21. prosince 2012.

Je nesporné, že cílem sledovaným směrnicí 2004/113 v oblasti pojišťovnictví je, jak to odráží její čl. 5 odst. 1, použití pravidla stejné výše pojistného a stejného pojistného plnění pro obě pohlaví. Osmnáctý bod odůvodnění této směrnice výslovně uvádí, že aby bylo zajištěno rovné zacházení s ženami a muži, nemělo by používaní pohlaví jako pojistněmatematického faktoru vést k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Devatenáctý bod odůvodnění uvedené směrnice označuje možnost členských států nepoužít pravidlo stejné výše pojistného a stejného pojistného plnění pro obě pohlaví jako „výjimku“. Směrnice 2004/113 tak vychází z předpokladu, že pro účely použití zásady rovného zacházení s ženami a muži, zakotvené v článcích 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie, jsou situace žen a mužů, pokud jde o jimi sjednanou výši pojistného a pojistné plnění, srovnatelné.

Článek 5 odst. 2 směrnice 2004/113, který dotyčným členským státům umožňuje ponechat bez časového omezení v platnosti výjimku z pravidla stejné výše pojistného a stejného pojistného plnění pro obě pohlaví, je v rozporu s uskutečňováním cíle rovného zacházení s muži a ženami, jejž sleduje uvedená směrnice, a neslučitelný s články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie. V důsledku toho musí být toto ustanovení po uplynutí přiměřeného přechodného období považováno za neplatné.

(viz body 30, 32, 34 a výrok)