Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 29.6.2009 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier v. Conseil des ministres

(Asia C-236/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier

Vastaaja: Conseil des ministres

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY1 5 artiklan 2 kohta yhteensopiva Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan kanssa ja tarkemmin sanottuna kyseisessä määräyksessä taattujen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden kanssa?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 5 artiklan 2 kohta myös vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohtaa, vaikka sen soveltaminen on rajattu koskemaan yksinomaan henkivakuutussopimuksia?

____________

1 - EUVL L 373, s. 37.