Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof op 29 juni 2009 - Vzw "Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop", Yann van Vugt, Charles Basselier / Ministerraad

(Zaak C-236/09)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Grondwettelijk Hof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Vzw "Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop", Yann van Vugt, Charles Basselier

Verwerende partij: Ministerraad

Prejudiciële vragen

Is artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten(1) verenigbaar met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en meer bepaald met het bij die bepaling gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is hetzelfde artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens onverenigbaar met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wanneer de toepassing ervan wordt beperkt tot de levensverzekeringsovereenkomsten?

____________

1 - ) PB L 373, blz. 37.